Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Rapporter / faktamaterial

Faktamaterial

På denna sida publiceras uppgifterna i de lämnade aktuell redovisningarna i csv-format.

Filernas teckenslag är UTF-8 och skiljetecknet är semikolon. Om den redovisande har använt semikolon i textfälten, leder detta också till att uppgifterna flyttas till fel kolumner. Ifall Du öppnar filen direkt med tabellkalkylprogrammet och t.ex. ä, ö och å inte syns rätt, spara först filen på disken och öppna den med tabellkalkylprogrammets hämtningsfunktion.

Uppgifterna publiceras i ett allmänt datanät enligt 9 f § i Partilag (10/2010). Trots att uppgifterna finns allmänt tillgängliga, kan övrig insamling, lagring och behandling av uppgifterna omfattas av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG och i dataskyddslagen (1050/2018). Vissa uppgifter kan vara sådana personuppgifter som avses i lagstiftningen ovan. Det innebär att ovannämnda bestämmelser ska iakttas vid behandlingen av sådana personuppgifter och att personuppgifterna kan utgöra ett sådant register som avses i bestämmelserna. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att personuppgifter behandlas enligt lagstiftningen och att bestämmelserna om personuppgifter iakttas på ett tillbörligt sätt. Mer information och anvisningar om dataskydd finns på dataombudsmannens byrås webbplats.

 Uppdaterat: 11.4.2019