Val- och partifinansieringstillsyn

Förhandsredovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2014

A. Uppgifter om kandidaten

Tynkkynen, Oras kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
Gröna förbundet
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp:

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 46 700,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 46 700,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 19 900,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 21 000,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 3 500,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 2 300,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
2.8 Finansieringen innehåller från andra givare förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 46 700,00 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 16 531,81 eur
- Radio eur
- Television eur
- Datanät 4 364,67 eur
- Övriga media eur
- Utereklam 11 421,83 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 3 673,48 eur
Planering av reklam 2 844,56 eur
Valsammankomster 1 209,59 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 938,00 eur
Övriga kostnader 5 716,06 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 46 700,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 19 900,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen: :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 21 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Riitta Lätti Jyväskylä 1 500,00 eur
Olli-Poika Parviainen Tampere 1 500,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Släktnamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Vihreiden lahjoitustyökalun kautta tulleet lahjoitukset on listattu osoitteessa https://lahjoita.vihreat.fi/tilastot/kohde/220/558. Työkalun tilasto sisältää myös kaikkien vähintään 1000 euron lahjoitukset lukuun ottamatta Riitta Lättiä (lahjoittanut 500 euroa puolueen lahjoitustyökalun kautta ja 1 000 euroa suoraan tilille). Työkalun kautta kampanjaa 1000 eurolla tukenut Olli-Poika Parviainen on lisäksi luvannut 500 euron lisätuen suoraan ehdokkaalle.
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets Belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets Belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Ehdokas ei ota vastaan lainkaan lahjoituksia yrityksiltä tai etujärjestöiltä.
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 3 500,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets belopp :
Vihreä liitto r.p. 0771677-3 3 500,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 2 300,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreninga
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Namn : Fo-nummer eller rek.nr (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Menojen "muut kulut" -osio sisältää kampanjapäällikön palkkakuluja 3400,00 €, valokuvauksen kuluja 767,63
€ sekä vaalipäällikön matkakuluja, tukiryhmän kokoustarjoiluja ym. 123,98 €.
Publicerat: 24.5.2014