Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2014

Redovisningen har mottagits
ankomstdag   24.07.2014
Redovisningen har ändrats
redigeringsdatum  28.07.2014

A. Uppgifter om kandidaten

Tynkkynen, Oras kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
Gröna förbundet
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp:

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 46 406,04 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 46 406,04 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 20 030,46 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 20 668,40 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 3 500,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 2 207,18 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller från andra givare förmedlade bidrag totalt 0,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 46 406,04 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 15 967,09 eur
- Radio 0,00 eur
- Television 0,00 eur
- Datanät 4 494,13 eur
- Övriga media 0,00 eur
- Utereklam 11 539,73 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 3 673,48 eur
Planering av reklam 2 844,56 eur
Valsammankomster 1 139,59 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 947,10 eur
Övriga kostnader 5 800,36 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 46 406,04 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 20 030,46 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 20 668,40 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Släktnamn : Hemkommunt : Bidragets belopp :
Juhana Suoniemi Tampere 1 000,00 eur
Olli-Poika Parviainen Tampere 1 500,00 eur
Maija Kajan Tampere 1 000,00 eur
Satu Hassi Tampere 1 000,00 eur
Sampsa Hario Helsinki 1 000,00 eur
Riitta Lätti Jyväskylä 1 500,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Släktnamn : Hemkommunt : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Täydellisempi lahjoitustilasto on nähtävissä osoitteessa https://lahjoita.vihreat.fi/tilastot/kohde/220/558. Vihreiden sivuilta löytyvästä listasta puuttuvat Olli-Poika Parviaisen 500 euron sekä Riitta Lätin 1 000 tekemät erilliset lahjoitukset suoraan kampanjatilille.
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 3 500,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi Ruona lihttu r.b. 148.163 3 500,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 2 207,18 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreninga
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro :
Nimi : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
Pirkanmaan Vihreä Liitto ry 150.699 1 237,50 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 0,00 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Namn : FO-nummer eller reg.nr. (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
"Muut kulut" sisältävät kampanjapäällikön palkkakuluja 3400 € (ehdokkaan omista varoistaan palkkaaman maakunta-avustajan kampanjaan kulutetun työajan osuus), valokuvauksiin liittyviä kuluja 767,63 € sekä vaalipäällikön matkakuluja, tukiryhmän kokoustarjoiluja ynnä vastaavia 123,98 €.
Publicerat: 28.7.2014