Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Puoluerahoitus

Puoluerahoitus

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo, miten puolueet, puolueiden lähiyhteisöt ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset noudattavat toiminnassaan säännöksiä, jotka koskevat puoluelain tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen laatimista ja toimittamista. VTV valvoo myös valtioneuvoston puolueille myöntämän valtionavustuksen eli puoluetuen käyttöä.

Puoluerahoituksen valvonnan lisäksi VTV julkistaa puoluelakiin perustuvia puoluerahoitusilmoituksia.

Toiminnallaan VTV edistää puoluerahoituksen avoimuutta siten, että julkisuudessa ja kansalaisilla on edellytykset arvioida puolueiden sidonnaisuuksia.

VTV:n puoluerahoitusvalvontaan liittyvät tehtävät on määritelty puoluelaissa. Valvontatehtävät kohdistuvat vain valvottaviin, joita ovat

  • rekisteröityneet puolueet
  • valtioneuvoston avustuspäätöksessä mainitut yhteisöt
  • puolueen lähiyhteisöt.

Tarkastusviraston tehtävänä on varmistaa, että kaikki valvottavat tekevät laissa säädetyt ilmoitukset. VTV voi tarkastaa valvottavien tilinpitoa ja varojen käyttöä sekä tarvittaessa kehottaa valvottavia täyttämään laissa mainitut velvollisuudet.

Tarkastusvirasto voi velvoittaa valvottavan täyttämään velvollisuutensa myös sakon uhalla. Uhkasakkoa voidaan käyttää vain, jos valvottava ei ole viraston kehotuksesta huolimatta toimittanut, korjannut tai täydentänyt tarvittavia asiakirjoja tai tietoja tai selvittänyt niiden oikeellisuutta ja riittävyyttä. Laiminlyönnin tulee lisäksi olla kokonaisuutena arvioiden olennainen. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 15 §:ssä tarkoitettu uhkasakkolautakunta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa eduskunnalle vuosittain kertomuksen puoluerahoitusvalvonnasta.

Lisätietoja:

Rekisteröidyt puolueet (vaalit.fi)

Puolueiden lähiyhteisöt

Valtioneuvoston avustuspäätös (valtioneuvosto.fi)

Puoluerahoitusvalvonnan kertomukset (vtv.fi)

Julkaistu: 12.8.2010  Päivitetty: 4.2.2021