Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Puoluerahoitus / Millaista tukea puoluerahoituksena voi ottaa vastaan

Millaista tukea puoluerahoituksena voi ottaa vastaan

Puoluelaki asettaa rajoituksia siihen, millaista tukea puolue voi vastaanottaa. Laki rajoittaa esimerkiksi sitä, keneltä tukea saa ottaa vastaan ja kuinka paljon tukea saa ottaa vastaan samalta tukijalta. Laki myös kieltää ottamasta vastaan tukea tietyiltä tahoilta.

Tukija on voitava tunnistaa

Puolue, puolueyhdistys tai puolueen lähiyhteisö eivät saa ottaa vastaan tukea, jonka antajaa ei voida selvittää. Kielto ei kuitenkaan koske tavanomaisesta keräystoiminnasta saatua tukea.

Tuen vastaanottajan on tarvittaessa selvitettävä tuen alkuperäinen lähde, jos on syytä epäillä, että tuen antaja toimii vain välikätenä. Tällaisista tilannetta koskee myös ilmoitusvelvollisuus välitetyn tuen antajasta.

Jos tuen antaja jää kokonaan tuntemattomaksi tai tuen välittäjä kieltäytyy ilmaisemasta tuen alkuperäistä lähdettä, tukea ei saa ottaa vastaan.

Tuen saajan on vaalikampanjan kuluja ja rahoitusta koskevassa erittelyssä ilmoitettava myös tieto siitä, kuka tuen on välittänyt, jos tuki sisältää alkuperäiseltä lähteeltä välitettyä tukea vähintään 1 500 euron arvosta. Alkuperäisellä lähteellä tarkoitetaan sitä, joka antaa tukisuorituksensa edelleen toimitettavaksi tuettavalle. Tämä velvoite liittyy kieltoon vastaanottaa tukea, jonka antajaa ei voida selvittää.

Tukea korkeintaan 30 000 euroa samalta tukijalta kalenterivuoden aikana

Samalta tukijalta saa vastaanottaa tukea korkeintaan 30 000 euron arvosta kalenterivuodessa. Tukikatto koskee saman tukijan samalle vastaanottajalle antamaa tukea. Sama tukija voi siten tukea esimerkiksi saman puolueen useita puolueyhdistyksiä, kunhan kunkin puolueyhdistyksen saama tuki jää alle laissa säädetyn rajan.

Tukikatto ei koske puolueen lähiyhteisön antamaa tukea puolueelle tai puolueyhdistykselle eikä myöskään testamentilla annettua tukea.

Ulkomaisen tuen vastaanottaminen on kiellettyä

Puolue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyhteisö eivät saa vastaanottaa ulkomaista tukea. Kielto ei kuitenkaan koske tukea yksityishenkilöiltä eikä puolueen aatesuuntaa edustavilta kansainvälisiltä yhteisöiltä ja säätiöiltä. Tukea on siten sallittua ottaa vastaan yksityishenkilöiltä ja esimerkiksi puolueen eurooppalaiselta kattojärjestöltä tai Euroopan parlamentista oman parlamenttiryhmän kautta.

Kiellon tarkoitus on rajoittaa epäasiallista ulkomaista vaikuttamista Suomen poliittiseen toimintaan.

Tuki valtiolta, hyvinvointialueelta, kunnalta ja muilta julkisoikeudellisilta toimijoilta

Puolue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyhteisö eivät saa vastaanottaa tukea valtiolta, hyvinvointialueelta, hyvinvointiyhtymältä, kunnalta, kuntayhtymältä, valtion, hyvinvointialueen tai kunnan liikelaitokselta, julkisoikeudelliselta yhdistykseltä, laitokselta tai säätiöltä taikka valtion, hyvinvointialueen tai kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä. Kielto ei kuitenkaan koske toimitilojen käyttöä eikä tavanomaista vieraanvaraisuutta. Toimitilojen käytöllä tarkoitetaan esimerkiksi puolueyhdistyksen kokoontumista kunnan tiloissa ja tavanomaisella vieraanvaraisuudella esimerkiksi kahvitarjoilua.

Julkisoikeudelliset yhdistykset, laitokset ja säätiöt ovat lailla tai asetuksella erityistä tarkoitusta varten järjestettyjä ja niillä on toimivaltaa julkisen vallan käyttöön tai lainsäädännössä määriteltyjä julkisia tehtäviä.

Julkisoikeudellisia yhdistyksiä, laitoksia ja säätiöitä ovat esimerkiksi:

 • Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos
 • uittoyhdistykset ja tiekunnat
 • metsänhoitoyhdistykset ja metsäkeskukset
 • riistanhoitoyhdistykset ja riistanhoitopiirit
 • Suomen riistakeskuskalastuskunnat ja kalastusalueet
 • paliskunnat ja Paliskuntain yhdistys
 • saamelaiskäräjät
 • kauppakamarit ja Keskuskauppakamari
 • Liikenneturva, Liikennevakuutuskeskus, liikennevahinkolautakunta
 • Suomen Asianajajaliitto
 • Veikkaus Oy
 • evankelisluterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä seurakunnat
 • yliopistot ja korkeakoulut
 • ylioppilaskunnat
 • Kuntien takauskeskus
 • Kuntien eläkevakuutus
 • Kunnallinen työmarkkinalaitos
 • Suomen Punainen Risti
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Julkaistu: 4.2.2021  Päivitetty: 25.8.2021