Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus

Vaalirahoitus

Vaalirahoitus tarkoittaa rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan kuluja. Vaalikampanjan kuluiksi luetaan aikaisintaan kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja viimeistään kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen aiheutuneet kulut riippumatta siitä, milloin ne maksetaan.

Ehdokkaan vaalirahoitus voi koostua:

  • ehdokkaan omista varoista ja ehdokkaan ottamista lainoista
  • ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön saamasta tuesta
  • muusta tuesta.

Vaalirahoituksesta tulee tehdä ilmoitus tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta.

Tarkastusviraston vaalirahoitusvalvonnan tehtävät

Tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Se tarkoittaa, että VTV

  • tarkistaa, ovatko kaikki ilmoitusvelvolliset tehneet vaalirahoituslain mukaiset ilmoitukset
  • julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset
  • tarkistaa ilmoitukset ja tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

VTV:n vaalirahoitusvalvontaan liittyvät tehtävät on määritelty vaalirahoituslaissa.

VTV:n valvontatehtävä on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastusvirasto vastaanottaa ja julkistaa vaalirahoitusilmoitukset. Tämän lisäksi VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset ovat tehneet laissa säädetyt vaalirahoitusilmoitukset. VTV:n valvontatehtävä kohdistuu vain ilmoitusvelvollisiin eli vaaleissa valittuihin tai varasijalle tulleisiin.

Valvonnan toisessa vaiheessa VTV tarkistaa, että vaalirahoitusilmoituksissa on oikeat tiedot ja että lomakkeille ei ole jäänyt virheitä. Ilmoitusvelvollisen on pyydettäessä annettava tarkastusvirastolle lisätietoja, jotta tarkastusvirasto voi varmistua ilmoituksen oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Ilmoitusvelvollinen voi toimittaa tarvittavat tiedot esimerkiksi kampanjatiliotteella tai muulla vastaavalla tavalla. VTV ei julkista ilmoitusvelvollisten sille toimittamia lisäselvityksiä, sillä ne ovat julkisuuslain (621/1999) 24.1 § 15 k mukaisesti salassa pidettäviä asiakirjoja. VTV valvoo vaalirahoituksen oikeellisuutta muun muassa vertaamalla ilmoitusten tietoja saamiinsa lisäselvityksiin.

Ilmoitusvelvollisella ei tarvitse välttämättä olla vaalikampanjan rahaliikenteelle erillistä kampanjatiliä, mutta kampanjatilin käyttö on suositeltavaa.

Jos ilmoitusvelvollinen ei VTV:n kehotuksesta huolimatta tee vaalirahoitusilmoitusta tai korjaa ilmoituksen virheitä tai puutteita, VTV:llä on mahdollisuus tehostaa kehotusta uhkasakolla. Ilmoitusvelvollista voidaan uhata sakolla vain, jos hän jättää ilmoituksen kokonaan tekemättä tai jos hänen ilmoituksensa olennaisissa kohdissa on ilmeisiä virheitä tai puutteita. Uhkasakkoa ei voida asettaa, jos VTV ei ole ensin kehottanut ilmoitusvelvollista tekemään ilmoitusta tai korjaamaan sitä. Uhkasakon tuomitsee erillinen uhkasakkolautakunta.

VTV:n suorittama vaalirahoitusvalvonta päättyy 8 kuukauden kuluttua siitä, kun vaalien tulos on vahvistettu. Tarkastusvirasto voi kuitenkin tämän määräajan estämättä suorittaa loppuun määräajassa aloitetun valvonnan. VTV antaa eduskunnalle vaalikohtaisen kertomuksen saamistaan ilmoituksista ja toiminnastaan ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnassa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut vaalirahoitusta 1.5.2009 lähtien ja puoluerahoitusta 1.9.2010 lähtien. Tätä ennen vaalirahoitusilmoitukset jätettiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeusministeriölle. Lisää tietoa vaalien tulos- ja tietopalveluista, puolueista, puolueen rekisteröimisestä, yleisistä vaaleista ja niiden toimittamisesta on oikeusministeriön vaalisivuilla.

Neuvonta rahankeräyslakiin ja verotukseen liittyvissä asioissa

Jos tarvitset neuvoja rahankeräyslakiin liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Poliisiin. Jos tarvitset neuvoja vaalirahoitukseen liittyvissä veroasioissa, ota yhteyttä verohallintoon. Rahankeräyslakiin ja verotukseen liittyvissä asioissa tarkastusvirasto ei voi tarjota neuvontaa.

Lisätietoja:

Vaalirahoitusvalvonnan kertomukset (vtv.fi)

Poliisi - Rahankeräykset

Verohallinto - Vaaliavustusten ja vaalimenojen käsittely verotuksessa -ohje

Oikeusministeriön vaalisivut (vaalit.fi)

Eduskuntavaalit 2019 tarkastajan silmin -blogikirjoitus (vtv.fi)‍

Julkaistu: 12.8.2010  Päivitetty: 4.2.2021