Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Etusivu / Vaalirahoitus / Vaalirahoitusilmoitus / Vaalikampanjan rahoitus ja sen ilmoittaminen

Vaalikampanjan rahoitus ja sen ilmoittaminen

Ehdokkaan vaalirahoitus voi koostua

 • ehdokkaan omista varoista ja ehdokkaan ottamista lainoista
 • ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön saamasta tuesta
 • muusta tuesta.

Tukijan ilmoittaminen

Tukijan nimi tulee ilmoittaa vaalirahoitusilmoituksessa, jos tukijan antaman tuen arvo on vähintään

 • 1 500 euroa eduskuntavaaleissa, aluevaaleissa, europarlamenttivaaleissa ja presidentinvaalissa
 • 800 euroa kuntavaaleissa.

Tukija voi olla yksityishenkilö, yritys, puolue, puolueyhdistys tai muu taho.

Ilmoitusvelvollisen tulee ilmoittaa tukijan nimi ainakin silloin, jos tukisuoritukset ylittävät edellä mainitut vaalirahoituslain mukaiset raja-arvot.

Ehdokas voi ilmoittaa erikseen myös raja-arvoja pienempiä tukisuorituksia. Yksityishenkilön nimeä ei kuitenkaan saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuki jää alle vaalikohtaisen raja-arvon. Yrityksen, puolueen, puolueyhdistyksen tai muun tahon nimen saa ilmoittaa myös pienempien tukisuoritusten yhteydessä.

Muuna kuin rahana saatu tuki

Tueksi katsotaan varsinaisen rahallisen tuen lisäksi myös muuna kuin rahana annettu tuki, jonka arvon voi mitata rahassa. Ehdokas voi saada merkittävääkin hyötyä esimerkiksi erilaisista palveluista.

Kaikki rahassa mitattavissa oleva tuki tulee arvioida rahalliseen arvoonsa ja ilmoittaa tukena vaalirahoitusilmoituksessa. Muuna kuin rahana saatua tukea voivat olla esimerkiksi sanomalehtien antama ilmainen ilmoitustila tai yritysten omilla toimialoillaan tarjoamat ilmaispalvelut, esimerkiksi verkkosivujen ammattimainen suunnittelu tai muun kampanjamateriaalin, kuten julisteiden ja esitteiden, tuottaminen.

Lehtien ja muiden yritysten antamat tavanomaiset paljousalennukset tai tavanomaiset ilmaispalvelut jäävät yleensä tuki- käsiteen ulkopuolelle, eikä niitä tarvitse tällöin sisällyttää ilmoituksiin.

Jos ehdokkaan tukija maksaa ilmoituksen tai muun ehdokkaalta laskutettavan kulun tämän puolesta, tulee ehdokkaan ilmoittaa kulun arvo vaalirahoitusilmoituksessa tukena, mikäli hänellä on ollut määräysvaltaa kulun syntymiseen.

Rahoituksen luokittelu

Kampanjan rahoitus luokitellaan vaalirahoitusilmoituksessa seuraavasti:

 1. ehdokkaan ja tukiryhmän omat varat
 2. ehdokkaan ja tukiryhmän ottamat lainat
 3. yksityishenkilöiltä saatu tuki
 4. yrityksiltä saatu tuki
 5. puolueelta saatu tuki
 6. puolueyhdistyksiltä saatu tuki
 7. muilta tahoilta saatu tuki.

Vaalirahoituksen näkökulmasta ehdokas ja ehdokkaan tukiryhmä tulkitaan yhdeksi kokonaisuudeksi, eli esimerkiksi ehdokkaan ja tukiryhmän kampanjaa varten ottamat lainat katsotaan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yksityishenkilöiltä saaduksi tueksi lasketaan tuet, joiden antaja on yksityishenkilö (luonnollinen henkilö). Yksityishenkilöiltä saatuna tukena tulee ilmoittaa myös esimerkiksi puolueen varainkeräystyökalun kautta yksityishenkilöiltä saadut lahjoitukset.

Yrityksiltä saaduksi tueksi lasketaan tuet, joiden antajana on yritys. Tyypillisiä yritystoimijoita ovat esimerkiksi osakeyhtiöt (oy), kommandiittiyhtiöt (ky), osuuskunnat (osk) ja toiminimet (tmi).

Puolueelta saaduksi tueksi ilmoitetaan puolueen antama suora tuki ehdokkaan kampanjalle. Puolueen tilittämät puolueen varainkeräystyökalun kautta kerätyt merkittävät yksittäiset lahjoitukset tulee kuitenkin ilmoittaa suoraan siinä luokassa, johon tuen alkuperäisen antaja kuuluu – ei puolueelta saatuna tukena tai välitettynä tukena.

Puolueyhdistyksellä tarkoitetaan yhdistystä, joka kuuluu puolueeseen tai sen jäsenyhdistykseen niiden sääntöjen mukaan. Tyypillisimpiä puolueyhdistyksiä ovat puolueiden piirit ja paikallisjärjestöt.

Vaalirahoituslaissa tarkoitettuja muita tahoja ovat kaikki edellä mainittuihin luokkiin kuulumattomat tahot, kuten etujärjestöt, ammattijärjestöt, liitot, säätiöt ja yhdistykset (eivät kuitenkaan puolueyhdistykset). Niiltä saatu tuki ilmoitetaan muilta tahoilta saatuna tukena.

Välitetty tuki

Välitetyllä tuella tarkoitetaan tukea, jonka alkuperäinen lähde on jokin muu taho kuin se välittäjä, joka antaa tuen ehdokkaalle. Ehdokkaan tulisi aina varmistua siitä, sisältääkö hänen vastaanottamansa tuki myös välitettyä tukea. Välitetyn tuen alkuperäinen lähde sekä välittäjä tulee ilmoittaa vaalirahoitusilmoituksessa, jos tuen arvo ylittää vaalirahoituslain mukaisen erikseen ilmoitettavan tuen raja-arvon.

Esimerkki välitetystä tuesta ja sen ilmoittamisesta eduskuntavaaleissa

Ehdokas järjestää vaaliseminaarin yhteistyössä Seminaarijärjestäjä Oy:n kanssa. Seminaariin osallistuvat tahot maksavat osallistumismaksut Seminaarijärjestäjä Oy:lle, joka tilittää maksut eteenpäin ehdokkaalle. Osallistumismaksu on 750 euroa per osallistuja, ja lippuja myydään seitsemälle yritykselle yhteensä kahdeksan kappaletta. Seminaarijärjestäjä oy tilittää ehdokkaalle 6000 euroa.

Koska Seminaarijärjestäjä oy:n tilittämä summa ylittää laissa määritellyn raja-arvon, tulee ehdokkaan ilmoittaa Seminaarijärjestäjä Oy:n tiedot ja tukisumma vaalirahoitusilmoituksen kohdan 2.4 yrityksiltä saatu tuki erittelyssä.

Yksi osallistujista, Yritystukija Oy, on ostanut seminaariin kaksi lippua, jotka maksavat yhteensä 1 500 euroa. Myös tämä summa ylittää laissa määritellyn raja-arvon, jolloin Yritystukija Oy:n tiedot ja tukisumma on tuotava esiin vaalirahoitusilmoituksessa. Välitetyn tuen alkuperäinen lähde tulee ilmoittaa vaalirahoitusilmoituksen kohdan 2.8 välitetty tuki erittelyssä.

Vastikkeellinen tuki

Tuki on vastikkeellista silloin, kun tuen antaja saa ehdokkaalta tavaraa tai palvelua vastineeksi antamastaan tuesta. Vastikkeellisen tuen hankkimisesta aiheutuu ehdokkaalle yleensä myös kuluja. Niitä voi aiheutua esimerkiksi myynti- ja keräystoiminnasta.

Pääsääntö vaalirahoituksen ilmoittamisessa on, että vaalirahoitusta koskevat tiedot (tuet ja kulut) lasketaan ja ilmoitetaan bruttomääräisinä. Tämä tarkoittaa sitä, että saatu rahoitus ilmoitetaan kokonaisuudessaan kuluja vähentämättä. Brutto-määräisyys tukee avoimuutta.

Vastikkeellisen tuen hankinnasta aiheutuneet kulut ilmoitetaan bruttomääräisinä osana vaalikampanjan kokonaiskuluja kohdassa Vaalikampanjan kulut. Vastikkeellisen tuen hankinnasta aiheutuneet kulut voidaan myös eritellä.

Nettomääräisyyttä sovelletaan ainoastaan silloin, kun arvioidaan, tuleeko tuki ilmoittaa erikseen. Vastikkeellisen tuen tapauksessa yksittäisen tuen antaja ja tuen arvo on ilmoitettava, mikäli tukijalta nettona saatu suoritus on vähintään 800 euroa kuntavaaleissa tai 1 500 euroa eduskuntavaaleissa, aluevaaleissa tai europarlamenttivaaleissa. Ilmoittamisvelvollisuus siis syntyy, jos tukijan tavarasta tai palvelusta maksaman hinnan ja tavaran tai palvelun hankinnasta ehdokkaalle aiheutuneen kulun erotus on vähintään 800 euroa kuntavaaleissa tai 1 500 euroa eduskunta- tai europarlamenttivaaleissa

Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on nettona alle 800 euroa tai 1 500 euroa eduskuntavaaleissa, aluevaaleissa europarlamenttivaaleissa tai presidentinvaalissa. Suostumuksen hankinnasta vastaa aina ilmoitusvelvollinen.

Esimerkki vastikkeellisen tuen ilmoittamisesta kuntavaaleissa

Kuntavaaliehdokas on ostanut vaalirahoitusta varten taideteoksen, josta hän on maksanut taiteilijalle 450 euroa. Ehdokas ilmoittaa kulun bruttomääräisenä osana vaalikampanjan kokonaiskuluja ja erittelee kulun vaalirahoitusilmoituksen kohdassa 1. Vastikkeellisen tuen hankintakulut.

Ehdokas myy taideteoksen osana vaalikampanjaansa Yritys oy ab:lle. Yritys oy ab maksaa ehdokkaalle 1 300 euroa taideteoksesta, jolloin yrityksestä tulee ehdokkaan vaalikampanjan tukija. Yritys oy ab:n maksaman tuen nettomääräinen arvo on 850 euroa (1 300 € – 450 €). Ehdokas on tässä tapauksessa saanut yksittäistä nettomääräistä tukea 850 euroa, mikä ylittää kuntavaalien yksittäisen tuen ilmoitusvelvollisuuden. Tuki tulee siten ilmoittaa erikseen vaalirahoitusilmoituksessa. Ehdokas ilmoittaa vaalirahoitusilmoituksessaan 1 300 euroa kohdassa 2.4 Yrityksiltä saatu tuki, ja ilmoituksen kohtaan 2.4b Tukeen sisältyy vastikkeellisia vähintään 800 euron nettomääräisiä tukisuorituksia hän ilmoittaa erikseen, että 850 euron (nettomääräinen) tuki on tullut yritykseltä Yritys oy ab.

Mikäli nettotuen arvo olisi esimerkkitapauksessa alle 800 euroa, ehdokkaalla ei olisi velvollisuutta ilmoittaa tuesta erikseen (vaalirahoitusilmoituksen kohdassa 2.4b).

Julkaistu: 4.2.2021  Päivitetty: 25.8.2021