Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering

Redovisningar av partifinansieringen

Läs redovisningarna
Rapporter

Statens revisionsverk ska övervaka att ett parti, partinära sammanslutningar och i understödsbeslutet avsedda föreningar (tillsynsobjekt) i sin verksamhet iakttar denna lags bestämmelser om bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen samt utarbetande och inlämnande av anknytande handlingar och uppgifter. Vid fullgörandet av denna uppgift kan verket granska tillsynsobjektets bokföring och medelsanvändning och vid behov uppmana tillsynsobjektet att fullgöra de skyldigheter som följer av denna lag.

De i partilagen och valfinansieringslagen definierade tillsynsuppgifterna hänför sig till de redovisningsskyldiga. Revisionsverket säkerställer att alla redovisningsskyldiga lämnar de redovisningar som föreskrivs i lagen. I partilagen nämnda redovisningsskyldiga är de registrerade partierna och deras distrikts- och kvinnoorganisationer vilka får statsunderstöd.

I rollen som övervakare av partilagen rapporterar revisionsverket till riksdagen årligen. Berättelserna till riksdagen i Staten revisionsverkets webbsidan.

Redovisningsskyldigas redovisningar

Partiets redovisningar:

 • Aktuell redovisning
 • Förhandsredovisningen (frivilligt)
 • Specifikation av valkampanjens kostnader och finansiering
 • Sammandrag av aktuella redovisningar
 • Revisionsberättelse
 • Bokslut och verksamhetsberättelse
 • Redovisning av användningen av statsunderstöd (om partiet har tilldelats statsunderstöd)

I understödsbeslutet avsedda föreningars redovisningar:

 • Aktuell redovisning
 • Förhandsredovisningen (frivilligt)
 • Specifikation av valkampanjens kostnader och finansiering
 • Sammandrag av aktuella redovisningar
 • Revisionsberättelse
 • Bokslut och verksamhetsberättelse
 • Redovisning av användningen av statsunderstöd
Partiföreningens redovisningar:
 • Aktuell redovisning

Partinära sammanslutningens redovisningar:

 • Aktuell redovisning
 • Specifikation av de bidrag som sammanslutningen erhållit
 • Revisionsberättelse
 • Bokslut och verksamhetsberättelse

Aktuell redovisning

En redovisning av det stöd som ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning har mottagit, samt doneraren ska redovisas om beloppet på ett enskilt stöd eller det sammanlagda beloppet av flera stöd av samma donerare uppstiger till minst 1 500 euro per kalenderår.

Den aktuella redovisningen bör ges elektronisk senast den 15 dagen påföljande kalendermånad efter att stödet mottagits. Mottagning av aktuella redovisningar har inleds den 1 januari 2011.

Förhandsredovisning

Förhandsredovisning kan göras endast av partiet och föreningen som avses i understödsbeslutet, och anmälan är frivillig. Förhandsredovisning innefattar en plan över valkampanjens kostnader och finansiering. Förhandsanmälningar mottas sex månader före valdagen, fram till dagen innan valet.

Specifikation av valkampanjens kostnader och finansiering

Det är enbart partiet och föreningen fastställd i understödsbeslutet som kan ge specifikationen gällande valkampanjens kostnader och finansiering.

Partiet skickar in specifikationen gällande valkampanjens kostnader och finansiering inom tre månader från det att bokslutet fastställts. Uppgifterna levereras med bokslutet som berör valtidpunkten.

Uppgifter som gäller valkampanjens kostnader och finansiering för en förening som avses i understödsbeslutet skickas inom en månad från att bokslutet har fastställts. Uppgifterna levereras med bokslutet som berör valtidpunkten.

Bokslutshandlingar

Bokslutshandlingar skickas in av partiet, en förening fastställd i understödsbeslutet samt partinära sammanslutningar. Uppgifterna levereras med bokslutet för räkenskapsperioden som berör valtidpunkten.

Identifiering

Innan man kan lämna en redovisning i enlighet med partilagen, bör samfundet som gör redovisning införas som kund i anmälningsregistret. För ett samfund utses användare som har rätt att ge redovisningar för samfundets del.

För att lämna en redovisning krävs identifiering med bankkoder, mobilecertifikat eller certifikatkort. För identifieringen används den offentliga förvaltningens gemensamma Suomi.fi-tjänst. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Gör redovisning

Publicerat: 12.8.2010  Uppdaterat: 24.2.2020