Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Partinära sammanslutningar och bidrag till dem

Partinära sammanslutningar och bidrag till dem

Med partinära sammanslutning avses en sådan sammanslutning eller stiftelse samt en sådan till en sammanslutning eller stiftelse knuten fond som partiet med sammanslutningens eller stiftelsens samtycke anmäler till Statens revisionsverk som en partinära sammanslutning. En partinära sammanslutning får stödja partiet eller en partiförening utan begränsningar. Det innebär att en givare som anmälts som en partinära sammanslutning kan stödja partiet eller en partiförening med mer än 30 000 euro per kalenderår.

Partiet ska anmäla en partinära sammanslutning skriftligt på en blankett som fastställts av Statens revisionsverk. Anmälan kan lämnas när som helst. Den partinära sammanslutningens skyldighet att lämna till Statens revisionsverk de redovisningar som avses i partilagen räknas från och med datum för undertecknande av samtycket. Anmälan om partinära sammanslutning är offentlig.

En partinära sammanslutning upphör att vara en partinära sammanslutning genom en skriftlig anmälan till Statens revisionsverk. Den partinära sammanslutningens redovisningsskyldighet upphör vid utgången av det år då dess status har upphävts.

Anmälda partinära sammanslutningar

Partierna har anmält sammanlagt 13 partinära sammanslutningar till Statens revisionsverk.

Samlingspartiet r.p.

 • Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiö sr
 • Kansallisen Kokoomuksen Kainuun Säätiö sr
 • Kansallissäätiö sr
 • Lillträskin Kurssikeskussäätiö sr
 • Pirkanmaan Kansallissäätiö sr
 • Pohjois-Pohjanmaan Kansallissäätiö sr
 • Snellman-Säätiö sr
 • Varsinais-Suomen Kansallissäätiö sr

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

 • Tikkurila Säätiö sr
 • Turun Työväensäätiö sr
 • Työväenlehdistön Kannatusyhdistys ry

Centern i Finland r.p.

 • Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö sr

Svenska folkpartiet i Finland r.p.

 • Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland

Bidrag till partinära sammanslutningar

Som bidrag till en partinära sammanslutning räknas prestationer i pengar, varor och tjänster och andra motsvarande prestationer.

Som bidrag betraktas dock inte

 • sedvanligt frivilligarbete och sedvanliga gratistjänster
 • enligt verkligt värde prissatta prestationer som hänför sig till den partinära sammanslutningens sedvanliga basverksamhet eller förmögenhetsförvaltning
 • prestationer som samma partis partinära sammanslutningar har fått av varandra
 • inkomster från sådan affärsverksamhet av permanent natur som den partinära sammanslutningen bedriver
 • inkomster från placeringsverksamhet som den partinära sammanslutningen bedriver
 • till den partinära sammanslutningen riktat understöd som baserar sig på lag, statsbudgeten, ett välfärdsområdes eller en kommuns budget.

Som intäkter av placeringsverksamhet som bedrivs av en fond som anmälts vara en partinära sammanslutning betraktas även sådana till fonden överförda värdeökningar eller indexjusteringar, som baserar sig på fondens relativa andel av det inbetalda kapitalet i den sammanslutning eller stiftelse som förvaltar fonden.

Publicerat: 4.2.2021  Uppdaterat: 11.1.2022