Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Sök information i redovisningarna av partifinansieringen

Sök information i redovisningarna av partifinansieringen

Du kan söka in­for­ma­tion i re­do­vis­ning­ar­na av par­ti­fi­nan­sie­ring­en med hjälp av fär­di­ga rap­por­ter. Du kan ta del av till ex­em­pel par­ti­ers, par­ti­för­e­ning­ars och par­ti­nä­ra sam­man­slut­ning­ars ak­tu­el­la re­do­vis­ning­ar el­ler spe­ci­fi­ka­tion av kost­na­der­na för och fi­nan­sie­ring­en av val­kam­panj.
Rapporterna bygger på uppgifterna i de redovisningar av partifinansieringen som lämnats till Statens revisionsverk.

Statens revisionsverk tar i anslutning till partifinansieringen emot aktuella redovisningar, specifikationer av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjer, förhandsredovisningar och bokslutshandlingar.
  • En aktuell redovisning ska lämnas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som har erhållits från en och samma givare är minst 1 500 euro per kalenderår. Aktuell redovisning ska lämnas av partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar.
  • Förhandsredovisningen är frivillig och innehåller en plan för kostnader och finansiering av en valkampanj.
  • Bokslutshandlingarna ska lämnas in av partier, föreningar som avses i understödsbeslutet och partinära sammanslutningar.
  • Specifikationen av kostnaderna för och finansiering av valkampanjen ska lämnas med det bokslut som omfattar valtidpunkten.

Beskrivning av rapporterna

Med hjälp av rapporterna kan du också ta del av specifik information om partifinansieringen. Du kan ta ut rapporter med den önskade informationen. Nedan beskrivs närmare vilken information som ingår i de olika rapporterna.

Största bidragsmottagarna per år: En förteckning över de partier och partiföreningar som fått mest bidrag per år.
Största bidragsgivarna under en viss tid: En förteckning över de största bidragsgivarna under en angiven tidsperiod.
Finansiering av, kostnader för och bidrag till valkampanjer totalt: En förteckning över finansieringen av valkampanjer per val.
Aktuella redovisningarna under en viss tid: En förteckning över bidragsprestationer som överskrider gränsen för redovisningsskyldighet under en angiven tidsperiod.

Faktamaterial

Uppgifterna i de aktuella redovisningarna publiceras i CSV-format. Du kan granska innehållet i CVS-filerna i tabellform genom att öppna filen med ett kalkylprogram.

Faktamaterial

Publicerat: 17.3.2011  Uppdaterat: 3.2.2021