Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Partifinansiering / Sök information i redovisningarna av partifinansieringen / Faktamaterial

Faktamaterial

Uppgifterna i de aktuella redovisningarna publiceras i CSV-format. Du kan granska innehållet i CVS-filerna i tabellform genom att öppna filen med ett kalkylprogram.

Filernas teckenslag är UTF-8 och fältavskiljaren är semikolon. Om det i redovisningen har använts semikolon i textfält, leder det till att uppgifter hamnar i fel kolumner. Om du öppnar filen direkt i ett kalkylprogram och exempelvis ä, ö och å inte visas rätt, ska du först spara filen på din enhet och sedan importera den i kalkylprogrammet.

I enlighet med 9 f § i partilagen (10/2010) publiceras uppgifterna i ett allmänt datanät. Trots att uppgifterna finns allmänt tillgängliga, kan övrig insamling, lagring och behandling av uppgifterna omfattas av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG och i dataskyddslagen (1050/2018). Vissa uppgifter kan vara sådana personuppgifter som avses i lagstiftningen ovan. Det innebär att ovannämnda bestämmelser ska iakttas vid behandlingen av sådana personuppgifter och att personuppgifterna kan utgöra ett sådant register som avses i bestämmelserna. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att personuppgifter behandlas enligt lagstiftningen och att bestämmelserna om personuppgifter iakttas på ett tillbörligt sätt.

Mer information och anvisningar om dataskydd finns på dataombudsmannens byrås webbplats.

Dataskyddsbeskrivning [pdf, 179 KB]

 Uppdaterat: 2.3.2023