Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Frågor och svar / Information till media om redovisning av valfinansiering

Information till media om redovisning och övervakning av valfinansiering

Riksdagsvalet 2019 och europaparlamentsvalet 2019

Förhandsredovisning

Kandidaterna kan om de så önskar lämna in en frivillig förhandsredovisning till Statens revisionsverk som innehåller en plan för valfinansieringen och kostnaderna för kampanjen. Även alla partier samt i understödsbeslutet avsedda föreningar kan även lämna in en frivillig förhandsredovisning.

  • Riksdagsvalet 2019: Förhandsredovisningen kan lämnas in mellan den 14.3.-13.4.2019.
  • Europaparlamentsvalet 2019: Förhandsredovisningen kan lämnas in mellan den 26.4.-25.5.2019.

Förhandsredovisningen ska innehålla en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. Den ska lämnas in före valdagen. Förhandsredovisningar som lämnas in efter tidsfristen publiceras inte.

  • Riksdagsvalet 2019: Den skriftligt gjorda förhandsredovisningen ska lämnas till statens revisionsverk senast den 12.4.2019 kl. 15. I revisionsverkets webbtjänst kan kandidaterna, partierna och de i understödsbeslutet avsedda föreningarna göra förhandsredovisningar till och med den 13.4.2019 kl. 24.
  • Europaparlamentsvalet 2019: Den skriftligt gjorda förhandsredovisningen ska lämnas till statens revisionsverk senast den 24.5.2019 kl. 15. I revisionsverkets webbtjänst kan kandidaterna, partierna och de i understödsbeslutet avsedda föreningarna göra förhandsredovisningar till och med den 25.5.2019 kl. 24.

Förhandsredovisningar från andra än de som valts till riksdagsledamöter och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställts samt den andra ersättare i europaparlamentsval finns på nätet i 30 dagar från det att valresultatet fastställts. Därefter raderas de automatiskt.

Statens revisionsverk lägger ofördröjligen ut kandidaternas samt partiernas och de i understödsbeslutet avsedda föreningarnas förhandsredovisningar som sådana.

Redovisning av valfinansieringen

En egentlig redovisning av valfinansieringen ska göras av de som valts till riksdagsledamöter vid riksdagsvalet och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställs.

Redovisningen ska göras inom två månader efter det att valresultatet har fastställts. Därefter lämnade redovisningar antecknas som försenat anlända. Skyldigheten att lämna redovisning av valfinansieringen gäller även om den redovisningsskyldiga inte har haft några kostnader eller inte fått någon finansiering.

  • Riksdagsvalet 2019: Den skriftligt gjorda redovisningen ska lämnas till statens revisionsverk senast den 17.6.2019 kl. 15. I webbtjänsten kan redovisningen göras till och med den 17.6.2019 kl. 24.
  • Europaparlamentsvalet 2019: Den skriftligt gjorda redovisningen ska lämnas till statens revisionsverk senast den 29.7.2019 kl. 15. I webbtjänsten kan redovisningen göras till och med den 29.7.2019 kl. 24.

Statens revisionsverk lägger ut redovisningarna av valfinansieringen som sådana.

Partiet ska lämna in en specifikation av valkampanjens kostnader och finansiering inom tre månader från det att det bokslut som berör valtidpunkten har fastställts. Uppgifter som gäller valkampanjens kostnader och finansiering för en förening som avses i understödsbeslutet ska lämnas inom en månad från det att det bokslut som berör valtidpunkten har fastställts. Uppgifterna lämnas först med bokslutet som berör valtidpunkten.

Efterhandsredovisning av bidrag som erhållits i syfte att betala lån

En redovisningsskyldig som har vallån ska efter valet förutom den inlämnade redovisningen av valfinansieringen dessutom under valperioden 2019–2023 kalenderårsvis lämna uppgift till statens revisionsverk om lånebeloppet och om bidrag till ett värde av minst 1 500 euro som erhållits i syfte att betala lånet (efterhandsredovisning). Redovisningen ska göras kalenderårsvis under lånetiden under den valperiod som redovisningsskyldigheten hänför sig till. Efterhandsredovisningar gällande riksdagsvalet 2019 och europaparlamentsvalet 2019 tas sålunda emot från och med den 1.1.2020.

Riksdagsvalet 2019

Riksdagsvalet 2019 i tidslinje

Europaparlamentsvalet 2019

Europaparlamentsvalet 2019 i tidslinje

Rapporter

I webbtjänsten finns olika rapporter om publicerade redovisningar av valfinansiering. Tjänsten producerar rapporter om bland annat alla som har lämnat in redovisningar, redovisningar som saknas, redovisningar som har inkommit efter ett visst datum och de största donatorerna.

Rapporterna kan också laddas upp i CSV-format. Alla rapporter är uppdaterade.

Rapporter

Vite

Om en redovisningsskyldig trots uppmaning inte redovisar sin valfinansiering eller om en redovisning visar sig vara uppenbart felaktig eller bristfällig, kan statens revisionsverk vid vite förplikta den redovisningsskyldiga att göra en redovisning eller att rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av vitesnämnden.

Resultattjänst och annan informationstjänst

Allmänna statistiktjänster i samband med val och valresultaten tillhandahålls av justitieministeriet, Statistikcentralen och Befolkningsregistercentralen.

Allmän information om val: justitieministeriets valsidor

Resultattjänst:

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk (SRV) har tagit emot redovisningar av valfinansiering från och med den 1.5.2009. Revisionsverket lägger ut de mottagna förhandsredovisningarna och redovisningarna av valfinansieringen samt partiernas och de i understödsbeslutet avsedda föreningarnas redovisningar i realtid på en webbtjänst där redovisningarna kan läsas. Dessutom är det möjligt att inhämta information om redovisningarna i olika rapporter.

Statens revisionsverks uppgift fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering. Statens revisionsverk ska övervaka att redovisningsskyldigheten fullgörs. Med andra ord ska revisionsverket

  • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen om kandidaters valfinansiering
  • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit, och
  • sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

Begäran om intervju samt frågor

Ledande redovisningsrevisor Pontus Londen, tfn 040 733 9758

[email protected]

Publicerat: 21.3.2019  Uppdaterat: 7.2.2020