Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Valfinansiering

Redovisning av valfinansiering

Statens revisionsverk ska övervaka att skyldigheten att redovisa valfinansieringen fullgörs. I detta syfte ska verket:

  • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt denna lag
  • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit
  • sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

De i partilagen och valfinansieringslagen definierade tillsynsuppgifterna hänför sig till de redovisningsskyldiga. Revisionsverket säkerställer att alla redovisningsskyldiga lämnar de redovisningar som föreskrivs i lagen. I rollen som övervakare av valfinansiering rapporterar revisionsverket till riksdagen. Berättelserna till riksdagen i revisionsverkets webbsidan.

Berättelserna i VTV.fi

Revisionsverkets uppgift har fastställts i valfinansieringslagen och partilagen. Revisionsverket kan inte erbjuda rådgivning i ärenden i anknytning till lagen om penninginsamling (255/2006) eller beskattning. I ärenden gällande lagen om penninginsamling bör man vid behov vända sig till polisstyrelsen och i beskattningsärenden till skatteförvaltningen.

Polisstyrelsen, lotteriförvaltningen
Skatteförvaltningen, anvisning av behandling av valbidrag och valutgifterna

Skyldiga att redovisa sin valfinansiering

Vid riksdagsval de som valts till riksdagsledamöter och de som utses till ersättare när valresultatet fastställs.

Vid presidentval de partier eller de valombud för valmansföreningar som ställt upp kandidater, eller ersättare för valombud.

Vid kommunalval de som valts till fullmäktigeledamöter och de som valts till ersättare.

Vid Europaparlamentsval de som valts till ledamöter av Europaparlamentet och de som utsetts till ersättare när valresultatet fastställs samt den kandidat som är följande i den namnserie som avses i 91 § i vallagen (714/1998), dvs. den andra ersättaren.

Förhandsredovisning

Kandidaten kan om så önskas lämna in en förhandsredovisning som innehåller en plan över valfinansieringen och valkampanjens kostnader före valdagen, dock tidigast efter att kandidatlistorna sammanställts.

Förhandsredovisningar av andra än de redovisningsskyldiga ska finnas tillgängliga i ett allmänt datanät i 30 dagar efter det att valresultatet har fastställts.

Valfinansieringsredovisning

Den egentliga valfinansieringsredovisningen görs efter att valresultatet fastställts av den som valts till riksdagsledamot och suppleant då valresultatet fastställts. Valfinansieringsredovisningen inlämnas inom två månader efter att valresultatet fastställts.

Efterhandsredovisning

En redovisningsskyldig person med vallån, ska efter valet, förutom valfinansieringsredovisningen, även skicka in en efterhandsanmälan med uppgift om lånebeloppet för varje kalenderår under valperioden, samt uppgift om understöd på minst 1 500 euro som mottagits för amortering av lån. Efterhandsredovisningen görs alltid per kalenderår under lånetiden under den valperiod som redovisningsplikten gäller.

Identifiering

För att lämna en redovisning krävs identifiering med bankkoder, mobilecertifikat eller certifikatkort. För identifieringen används den offentliga förvaltningens gemensamma Suomi.fi-tjänst. Tjänsten möjliggör trygg elektronisk identifiering.

Gör redovisning

Publicerat: 12.8.2010  Uppdaterat: 11.2.2020