Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring

Val­fi­nan­sie­ring

Med val­fi­nan­sie­ring av­ses fi­nan­sie­ring­en av de kost­na­der för en kan­di­dats val­kam­panj som upp­kom­mer ti­di­gast sex må­na­der före och se­nast två vec­kor ef­ter val­da­gen, obe­ro­en­de av när de be­ta­las.

En kandidats valfinansiering kan bestå av‍

  • kandidatens egna medel eller lån som han eller hon har tagit upp
  • bidrag som kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten har fått
  • annat bidrag.

En redovisning av valfinansieringen ska lämnas in till Statens revisionsverk inom två månader efter det att valresultatet har fastställts.

Revisionsverkets tillsyn av valfinansieringen

Revisionsverket ska övervaka att redovisningsskyldigheten fullgörs. Det innebär att revisionsverket ska

  • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen om kandidaters valfinansiering
  • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit
  • granska redovisningarna och vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

‍Revisionsverkets uppgifter för tillsynen av valfinansieringen föreskrivs i valfinansieringslagen.

Revisionsverkets tillsynsuppdrag omfattar två moment. För det första ska revisionsverket ta emot och offentliggöra redovisningarna av valfinansieringen. Dessutom ska verket övervaka att alla redovisningsskyldiga har lämnat de redovisningar som stadgas i lag. Revisionsverket övervakar endast de redovisningsskyldiga, det vill säga de invalda personerna och de som utsett till ersättare.

Det andra momentet av tillsynen går ut på att granska att redovisningarna är riktiga och att blanketterna inte innehåller felaktiga uppgifter. Den redovisningsskyldiga ska på begäran lämna revisionsverket tilläggsuppgifter för säkerställande av att redovisningen är riktig och tillräcklig. Redovisningsskyldiga kan lämna de begärda uppgifterna på till exempel ett kampanjkontoutdrag eller på motsvarande sätt. Revisionsverket offentliggör inte tilläggsutredningarna vilka klassificeras som hemliga enligt 24 § 1 mom. 15 punkten i offentlighetslagen (621/1999). Revisionsverket övervakar valfinansieringens riktighet bland annat genom att jämföra de redovisade uppgifterna mot tilläggsutredningarna.

Det rekommenderas att den redovisningsskyldiga har ett separat kampanjkonto för kampanjens penningflöde, även om det inte är obligatoriskt.

Om den redovisningsskyldiga trots uppmaning från revisionsverket inte redovisar valfinansieringen eller korrigerar felen eller bristerna i redovisningen kan revisionsverket använda vite som sanktion. Vite kan föreläggas endast om den redovisningsskyldiga inte lämnar in någon redovisning eller om redovisningen är uppenbart oriktig eller bristfällig på väsentliga punkter. Vite kan inte heller föreläggas förrän revisionsverket har uppmanat den redovisningsskyldiga att lämna in en redovisning eller korrigera redovisningen. Vitet döms ut av en särskild vitesnämnd.

Den tillsyn som utövas av statens revisionsverk upphör åtta månader efter det att valresultatet fastställts. Revisionsverket kan dock trots denna tidsfrist slutföra tillsyn som inletts innan tidsfristen gått ut. Revisionsverket ska separat för varje val lämna en berättelse till riksdagen om de redovisningar som tagits emot och om sin tillsyn över att redovisningsskyldigheten fullgörs.

Statens revisionsverk har utövat tillsyn av valfinansieringen från och med 1 maj 2009 och av partifinansieringen från och med 1 september 2010. Därförinnan redovisades valfinansieringen vid kommunalval till de kommunala centralvalnämnderna och vid övriga val till Justitieministeriet. Ministeriets valsidor innehåller information om resultattjänst, partier, registrering av ett parti, allmänna val samt förrättande av val.

Rådgivning i ärenden gällande lagen om penninginsamlingar och beskattningen

I frågor som gäller lagen om penninginsamlingar bör du kontakta Polisen. I beskattningsfrågor om valfinansieringen bör du kontakta Skatteförvaltningen. Revisionsverket har ingen rådgivning i frågor som gäller lagen om penninginsamlingar eller i beskattningsfrågor.

Tilläggsuppgifter:

Berättelser om tillsynen över valfinansieringen (vtv.fi)

Polisen - Penningsamlingar

Skatteförvaltningen - Be handling av valbidrag och valutgifterna vid beskattningen, anvisning

Justitieministeriets valsidor (vaalit.fi)

Riksdagsvalet 2019 ur revisorsperspektivet, blogginlägg (vtv.fi)

Publicerat: 12.8.2010  Uppdaterat: 4.2.2021