Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Välfärdsområdesvalet 2022

Välfärdsområdesvalet 2022 – information om valfinansiering för kandidater och medier

På webbplatsen finns instruktioner om hur redovisningen av valfinansieringen ska göras i välfärdsområdesvalet 2022. Dessutom anges var det finns mer information om redovisningen av valfinansieringen, redovisningar som redan lämnats in och valresultat. På webbplatsen hittar du de viktigaste datumen för välfärdsområdesvalet samt valfinansieringsteamets kontaktuppgifter.

Kampanjperioden börjar 23.7.2021 – Följ upp utgifterna och stöden för din valkampanj från början

I redovisningen av valfinansieringen anges kostnaderna för valkampanjen under kampanjperioden samt finansieringen med vilken kostnaderna täcks. Kampanjen för välfärdsområdesvalet 2022 inleds den 23.7.2021 och avslutas den 6.2.2022.

När du systematiskt följer upp kostnaderna och finansieringen för din valkampanj redan från början är det lättare för dig att göra redovisningen av valfinansieringen. Uppföljningen bidrar också till att klarlägga vilka utgifter som hör till kampanjen och vilka som är privata.

De viktigaste datumen för välfärdsområdesvalet 2022

23.7.2021 Kampanjperioden börjar sex månader före valet.

23.12.2021 Kandidaterna och partierna kan börja lämna in frivilliga förhandsredovisningar.

22.1.2022 Sista dagen för inlämning av frivilliga förhandsredovisningar.

23.1.2022 Valdagen.

26.1.2022 Valresultatet bekräftas. De som valts kan börja lämna in redovisningar av valfinansieringen.

28.3.2022 Sista dagen för inlämning av redovisningar av valfinansieringen


Frivilliga förhandsredovisningar av valfinansieringen kan lämnas in 23.12–22.1.2022

Alla kandidater kan före valdagen tillställa Statens revisionsverk en frivillig förhandsredovisning som innehåller en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. Även alla partier och de föreningar som avses i understödsbeslutet kan lämna in en frivillig förhandsredovisning om valfinansieringen. Förhandsredovisningarna för välfärdsområdesvalet 2022 kan lämnas in från och med 23.12.2021.

Förhandsredovisningen ska lämnas in före valdagen. Den lämnas i första hand in elektroniskt i revisionsverkets e-tjänst. I e-tjänsten kan förhandsredovisningar lämnas in fram till den 22.1.2022 kl. 24. Förhandsredovisningar i pappersform ska vara revisionsverket tillhanda senast den 21.1.2022 kl. 15. Förhandsredovisningar som kommit in efter detta behandlas inte.

Förhandsredovisningar som kommit in i tid publiceras som sådana utan dröjsmål.

Förhandsredovisningarna för andra än dem som valts till fullmäktige eller dem som utsetts till suppleanter finns tillgängliga på nätet i 30 dagar från att valresultatet har fastställts. Därefter avlägsnas de automatiskt från nätet.

Endast redovisningsskyldiga redovisar för valfinansieringen, alltså

  • de som valts till fullmäktige
  • de som utsetts till ersättare.

Vid välfärdsområdesvalet 2022 ska redovisningen av valfinansieringen lämnas in senast den 28.3.2022, dvs. inom två månader från det att valresultatet fastställts. Redovisningen lämnas i första hand in elektroniskt i revisionsverkets e-tjänst.

Redovisningen av valfinansieringen måste lämnas in även om den redovisningsskyldige inte har haft kampanjkostnader eller valfinansiering av det slag som ska redovisas för.

I e-tjänsten kan redovisningen lämnas in fram till den 28.3.2022 kl. 24. Om du lämnar in redovisningen i pappersform ska den vara revisionsverket tillhanda senast den 28.3.2022 kl. 15. Därefter inlämnade redovisningar av valfinansieringen antecknas som försenat anlända.

E-tjänsten

Blankett: Valfinansieringsredovisning, välfärdsområdesval 2022 [pdf, 213 KB]

Anvisning om redovisning och förhandsredovisning av valfinansieringen för välfärdsområdesvalet 2022 [pdf, 617 KB]

Partierna och föreningarna lämnar in redovisningen i samband med bokslutet 2022

Partierna ska lämna in en specifikation över kostnaderna för och finansieringen av välfärdsområdesvalskampanjen 2022 till revisionsverket inom tre månader från det att bokslutet för 2022 har fastställts.

Föreningar som avses i understödsbeslutet ska lämna in en specifikation av kostnaderna för och finansieringen av välfärdsområdesvalskampanjen inom en månad från det att föreningens bokslut för år 2022 har fastställts.

Uppgifterna lämnas in först i samband med bokslutet för valåret.

För en redovisning av valfinansiering som saknas eller är bristfällig kan vite utdömas

Om en redovisningsskyldig trots uppmaning från statens revisionsverk inte lämnar in någon redovisning eller om redovisningen är uppenbart oriktig eller bristfällig på väsentliga punkter, får statens revisionsverk vid vite förplikta den redovisningsskyldige att lämna in en redovisning eller rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av en särskild vitesnämnd.

Sök information om redovisningar av valfinansiering som lämnats in

I revisionsverkets webbtjänst finns olika rapporter över publicerade redovisningar av valfinansieringen. I tjänsten kan du till exempel ladda ner en rapport över vem som har lämnat in redovisningar och vem som ännu inte har gjort det. Du kan också ladda ner en rapport över redovisningar som lämnats in efter en viss dag samt om de största bidragsgivarna.

På webbplatsen kan du också ladda ner uppgifterna i CSV-format. Alla rapporter är uppdaterade.

Valfinansieringstillsynens rapporter

Resultattjänst och annan informationstjänst

Justitieministeriet, Statistikcentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller allmän valinformation och statistik över valresultaten.

Allmän valinformation: Justitieministeriets valsidor

Resultat- och statistiktjänster:

Justitieministeriets resultattjänst

Statistikcentralens valstatistik

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas valstatistik

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk har tagit emot redovisningar av valfinansiering från och med den 1 maj 2009. Revisionsverket publicerar redovisningarna och förhandsredovisningarna av valfinansiering samt redovisningarna från partierna och föreningarna som avses i understödsbeslutet i realtid i sin webbtjänst. Redovisningarna är öppet tillgängliga i webbtjänsten – vem som helst kan bläddra i redovisningarna och söka information om dem med hjälp av rapporter.

Revisionsverkets uppgift fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering. Revisionsverket ska övervaka att redovisningsskyldigheten fullgörs. Med andra ord ska revisionsverket

  • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit
  • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen om kandidaters valfinansiering
  • sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

Rådgivning i valfinansieringsärenden

Frågor om valfinansieringen kan skickas till adressen [email protected].

Rådgivningstelefonen betjänar på numret 09 432 5898 vardagar kl. 10–14.

Mediernas intervjuförfrågningar och frågor

Ledande redovisningsrevisor, projektchef Pontus Londen, tfn 040 733 9758

Överrevisor Jonna Carlson, tfn 050 574 0192

[email protected]


Publicerat: 11.10.2021  Uppdaterat: 25.3.2022