Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   28.07.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  02.08.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Kumpula-Natri, Miapetra Euroopan parlamentin jäsen, insinööri
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Euroopassa Suomen Tähden ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 83 940,61 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 83 940,61 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 15 134,61 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 3 116,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 3 950,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 5 000,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 6 500,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 50 240,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 83 940,61 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 19 513,00 eur
- Radio eur
- Television 12 081,20 eur
- Datanät 6 413,83 eur
- Övriga media eur
- Utomhusreklam 17 774,50 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 8 226,19 eur
Planering av reklam 5 568,00 eur
Valsammankomster 3 878,10 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 866,59 eur
Övriga kostnader 9 619,20 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 83 940,61 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 15 134,61 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 3 116,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 3 950,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 5 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... 0117005-2 5 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 6 500,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Haagan Työväenyhdistys r.y. 0199955-7 5 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 50 240,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Paperiliitto r.y. 0201825-5 6 000,00 eur
Rakennusteollisuus RT ry 0215303-5 1 790,00 eur
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... 0116647-5 2 000,00 eur
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf 0215350-2 10 000,00 eur
eur
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry 2638688-8 3 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry 0668222-5 5 000,00 eur
Palkansaajien Hyväksi ry 2387088-5 2 000,00 eur
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 5 000,00 eur
Metallityöväen Sosialidemokraattinen Opintoyhdistys r.y. 135.612 5 000,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Käytettyjen omien varojen summaan sisältyy tukiyhdistyksen vanhoja varoja 6326,16 €.
Muut kulut sisältävät mm vaaliauton vuokran, tarroituksen, bensoja, junamatkoja, majoituksia...
Publicerat: 2.8.2019