Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   29.07.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  21.10.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Heinäluoma, Eero entinen puhemies
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Itäkeskuksen sosialidemokraatit

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 143 724,71 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 143 724,71 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 34 882,54 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 31 810,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 6 800,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 5 000,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 1 663,10 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 63 569,07 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt 29 000,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 143 724,71 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 28 928,24 eur
- Radio eur
- Television 70 328,64 eur
- Datanät 8 798,96 eur
- Övriga media 2 480,00 eur
- Utomhusreklam 3 318,86 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 6 517,66 eur
Planering av reklam 8 456,80 eur
Valsammankomster 1 664,05 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 2 303,00 eur
Övriga kostnader 10 928,50 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 143 724,71 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 34 882,54 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 31 810,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Aino Heinäluoma Helsinki 10 000,00 eur
Heimo Heinäluoma Helsinki 10 000,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 6 800,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
Osuuskunta Tradeka 0196885-7 5 000,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 5 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... 0117005-2 5 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 1 663,10 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Itäkeskuksen Sosialidemokraatit ry 135.684 1 563,10 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 63 569,07 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry 84.654 3 000,00 eur
Paperiliitto r.y. 125.991 5 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf 146.800 5 000,00 eur
Metallityöväen Sosialidemokraattinen Opintoyhdistys r.y. 135.612 5 000,00 eur
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf 107.702 2 000,00 eur
Palkansaajien hyväksi ry 204.817 2 000,00 eur
eur
AKT:n sd-ryhmä 5 000,00 eur
Hyvä Suomi ry 194.683 4 969,07 eur
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf 0213635-8 2 000,00 eur
Tietotori ry 1457763-6 29 000,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 29 000,00 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Välitettyyn tukeen sisältyy 1000 euron suuruiset seminaarimaksut Palvelualan ammattiliitolta, Paperiliitolta, AKT:n sd-ryhmältä ja Suomen Kunnantyöntekijäin Liitolta.

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 21.10.2019