Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   29.07.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  04.11.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Pietikäinen, Sirpa Euroopan parlamentin jäsen, kauppatieteiden maisteri
Samlingspartiet
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Ihmisten Eurooppa ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 203 785,11 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 203 785,11 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 83 825,44 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 49 000,00 eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 5 403,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 45 857,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 9 999,67 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 9 700,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt 45 357,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 203 785,11 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 34 010,55 eur
- Radio 954,80 eur
- Television eur
- Datanät 5 798,41 eur
- Övriga media 3 136,93 eur
- Utomhusreklam 134 617,06 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 9 072,10 eur
Planering av reklam 14 830,40 eur
Valsammankomster 100,00 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 1 091,26 eur
Övriga kostnader 173,60 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 203 785,11 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 83 825,44 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 49 000,00 eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
Vaalilaina / muu luotto 816,67 e / kk / 5 vuotta 49 000,00 eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 5 403,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Tukea yhteensä 14 yksityishenkilöltä
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 45 857,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Suomen Kansallismedia Oy 1706087-8 45 357,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Tukea yhteensä 26 yritykseltä. Suomen Kansallismedian tuki muodostuu eri tahojen ostamista seminaarilipuista Suomen Kansallismedian ja Ihmisten Eurooppa ry:n yhdessä järjestämään seminaariin.
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 9 999,67 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Hämeen Kokoomus ry 100.039 9 999,67 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 9 700,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Ammattiliitto Pro ry, Fackförbundet Pro rf 0215350-2 5 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto Pam ry 0668222-5 2 500,00 eur
eur
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry 0213635-8 1 000,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Tukea yhteensä 26 järjestöltä
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 45 357,00 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... 0116647-5 2 400,00 eur
Raideammattilaiset JHL ry, Spårproffsen JHL rf 0213635-8 1 200,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Suomen Kansallismedian välittämä tuki muodostuu eri tahojen ostamista seminaarilipuista Suomen Kansallismedian ja Ihmisten Eurooppa ry:n yhdessä järjestämään seminaariin.

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Kampanjan rahoitus koostuu omien varojen ohella 67 eri taholta (järjestöt, yritykset ja yksityishenkilöt) saadusta tuesta.
Publicerat: 4.11.2019