Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   26.07.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  29.10.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Korhola, Eija-Riitta filosofian tohtori
Samlingspartiet
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Pro Societas Europae ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 34 513,59 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 34 513,59 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 2 349,69 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 0,00 eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 16 363,90 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 15 800,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt 0,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 34 513,59 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 2 434,26 eur
- Radio 1 295,08 eur
- Television 13 500,00 eur
- Datanät 1 830,40 eur
- Övriga media 0,00 eur
- Utomhusreklam 8 120,25 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 4 960,00 eur
Planering av reklam 0,00 eur
Valsammankomster 1 331,20 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 0,00 eur
Övriga kostnader 1 042,40 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 34 513,59 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 2 349,69 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 0,00 eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 16 363,90 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Mikke Ruuhonen Lontoo, UK 1 500,00 eur
eur
Mika Hassinen Laren, NL 1 500,00 eur
Marcel Verhoeven Baarn, NL 1 500,00 eur
Rory van 't Schip Lisse, NL 1 500,00 eur
Kevin Ho Hoofddorp, NL 1 500,00 eur
Joost Oostveen Ermelo, NL 1 500,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Tukeen sisältyy alle 1500 suorituksia 64 yksityishenkilöltä, joista seuraavat ovat antaneet luvan nimensä julkistamiseen: Tauno Hakamäki Seppo Vaara Jarkko Laitinen Jarmo Kiukainen Pekka Ranta Anssi Porttikivi Esa Suutala Mikko Ylihärsilä Pekka Holopainen Lauri-Viljo Parkkinen Markku Päiviö Juha-Pekka Valkeapää Timo Toivanen Marianne Välkki Heli Pihlajamaa Sami Ketola Juha Liukkonen Juha Punta Arto ja Marita Heikkinen Leena Furtenbach Jaakko Karas John Petersen Mikael Strang Anneli Portman
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 15 800,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Troll Capital Oy 1545015-1 10 000,00 eur
Bilplan AS 1 500,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 0,00 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Muut kulut (yht. 1042,40): flyygelin kuljetus Narinkkatorille pianisti Olli Mustosen esiintymistä varten kampanjatilaisuudessa 868 euroa, esitteiden postituskuluja 174,40 euroa
Publicerat: 29.10.2019