Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   29.07.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  02.11.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Virkkunen, Henna Euroopan parlamentin jäsen, filosofian lisensiaatti
Samlingspartiet
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Väli-Suomen Voima ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 121 047,00 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 121 047,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 60 398,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 23 800,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 22 100,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 1 950,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 12 799,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 121 047,00 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 32 193,00 eur
- Radio 13 233,00 eur
- Television eur
- Datanät 8 495,00 eur
- Övriga media eur
- Utomhusreklam 19 169,00 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 27 174,00 eur
Planering av reklam 8 070,00 eur
Valsammankomster 3 819,00 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 8 104,00 eur
Övriga kostnader 790,00 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 121 047,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 60 398,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 23 800,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Marjo Miettinen Porvoo 2 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Virpi Eloranta Helsinki 2 500,00 eur
Johanna Jouhki Helsinki 2 500,00 eur
eur
Kari Miettinen Kauniainen 2 500,00 eur
c. Tilläggsuppgifter :
Vastikkeellinen tuki = osallistuminen talousseminaareihin
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 22 100,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
Versowood Oy 1080944-4 3 000,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Kolpi Investments Oy 1990453-6 2 500,00 eur
Winsome Oy 1026706-7 2 500,00 eur
Pontos Oy 2119855-4 2 500,00 eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Vastikkeellinen tuki = osallistuminen talousseminaareihin
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 1 950,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Keski-Suomen Kokoomus r.y. 0770506-2 1 950,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 12 799,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 2.11.2019