Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   13.06.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  09.09.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Sarkomaa, Sari kansanedustaja, terveydenhuollon maisteri
Samlingspartiet Helsingin vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Sarin Tukiyhdistys

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 21 367,47 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 21 378,55 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 2 829,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 14 680,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 3 869,55 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt 11 780,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 21 367,47 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 8 683,56 eur
- Radio eur
- Television eur
- Datanät eur
- Övriga media 4 739,09 eur
- Utomhusreklam eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 3 884,74 eur
Planering av reklam 1 432,20 eur
Valsammankomster 70,00 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eur
Övriga kostnader 2 557,88 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 21 378,55 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 2 829,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 14 680,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Helsingin Kansallismedia Oy 1096174-5 11 780,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Helsingin Kansallismedian Oy:n 11 780 euron maksu tukiyhdistykselleni on provisio talousseminaarien myynnistä. Helsingin Kansallismedia Oy on toiminut seminaaritilaisuuden järjestäjänä ja tilittänyt provisiot seminaarien myynnistä. Ehdokkaat myyvät lippuja seminaariin itse valitsemilleen tahoille. Sama välitetty 11 780 euroa on merkitty myös kohtaan 2.8. Tarkempi erittely on kohdassa B.
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 3 869,55 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 11 780,00 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Helsingin Kansallismedian Oy:n 11 780 euron maksu tukiyhdistykselleni on provisio talousseminaarien myynnistä. Helsingin Kansallismedia Oy on toiminut seminaaritilaisuuden järjestäjänä ja tilittänyt provisiot seminaarien myynnistä. Ehdokkaat myyvät lippuja seminaariin itse valitsemilleen tahoille. Sama välitetty 11 780 euroa on merkitty myös kohtaan 2.4.a. Tarkempi erittely on kohdassa B.

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 9.9.2019