Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   17.06.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  25.09.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Zyskowicz, Ben kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti
Samlingspartiet Helsingin vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Ben Zyskowiczin tukiryhmä

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 38 645,18 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 64 955,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 29 865,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 23 860,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 11 230,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt 17 370,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 38 645,18 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 12 683,99 eur
- Radio eur
- Television eur
- Datanät 13 869,05 eur
- Övriga media eur
- Utomhusreklam eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 8 728,69 eur
Planering av reklam 1 388,80 eur
Valsammankomster 1 365,40 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eur
Övriga kostnader 609,25 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 64 955,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 29 865,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Chaim Zabludowicz Lontoo 4 500,00 eur
Veikko Lesonen Oulu 6 000,00 eur
Pentti Kivinen Helsinki 2 500,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 23 860,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Oy Fincorp Ab 0599090-4 2 500,00 eur
Helsingin Kansallismedia Oy 1096174-5 17 370,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Helsingin Kansallismedia Oy:n 17370 maksu tukiyhdistykselleni on provisio talousseminaarilippujen myynnistä. Helsingin Kansallismedia Oy on toiminut seminaarin järjestäjänä ja tilittänyt lippujen myyjille provisiot. Ehdokkaat myivät lippuja itse valitsemilleen tahoille. Sama välitetty 17 370 € on merkitty myös kohtaan 2.8
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 11 230,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Kouluinfo - Skolinfo r.y. 1472863-3 6 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Olemme 6.5.2019 palauttaneet Kouluinfo ry:lle 6000 euron tukimaksun ja Lapin Ääni ry:lle 1400 euron tukimaksun. Palauttamisen perusteena oli se, että emme tarvinneet näitä avustuksia kampanjan kulujen peittämiseksi.
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 17 370,00 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Helsingin Kansallismedia Oy:n 17370 maksu tukiyhdistykselleni on provisio talousseminaarilippujen myynnistä. Helsingin Kansallismedia Oy on toiminut seminaarin järjestäjänä ja tilittänyt lippujen myyjille provisiot. Ehdokkaat myivät lippuja itse valitsemilleen tahoille. Sama välitetty 17 370 € on merkitty myös kohtaan 2.4a.

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 27.9.2019