Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   14.06.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Hyrkkö, Saara diplomi-insinööri, kansanedustaja
Gröna förbundet Uudenmaan vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp:

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 32 586,74 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 32 586,74 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 8 957,27 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 0,00 eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 19 896,90 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 0,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 1 882,57 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 1 100,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 750,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt 0,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 32 586,74 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 5 406,11 eur
- Radio 0,00 eur
- Television 0,00 eur
- Datanät 10 771,53 eur
- Övriga media 0,00 eur
- Utomhusreklam 12 610,00 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 1 851,19 eur
Planering av reklam 0,00 eur
Valsammankomster 688,47 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 600,00 eur
Övriga kostnader 659,44 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 32 586,74 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 8 957,27 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 0,00 eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 19 896,90 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Päivi Hyrkkö Espoo 1 500,00 eur
Jarmo Hyrkkö Espoo 1 412,00 eur
Matias Rantatalo Espoo 1 600,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Vihreät ehdokkaat ovat sitoutuneet julkaisemaan kaikki yli tuhannen euron lahjoitukset. Yksityishenkilöiltä saatu tuki koostuu yli 150 yksittäisen ihmisen lahjoituksista, joiden suuruusluokka vaihtelee 10 eurosta 1600 euroon. Keskimääräinen lahjoitus oli suuruudeltaan 107 euroa .
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 0,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 1 882,57 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Vihreä liitto r.p. 0771677-3 1 882,57 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Vihreä Liitto rp:n tuki eurovaaliehdokkaalle oli 4000 euroa, josta 1882,57 euroa käytettiin sovitusti eduskuntavaalikampanjan aikana.
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 1 100,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Uudenmaan Vihreät ry:n tuki eurovaaliehdokkaalle oli 3000 euroa, josta 1000 euroa käytettiin sovitusti eduskuntavaalikampanjan aikana.
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 750,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 0,00 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Lisäksi Espoon Vihreät on tukenut espoolaisia vihreitä ehdokkaita 1000 euron arvoisilla mainoksilla.
Publicerat: 14.6.2019