Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   14.06.2019
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  09.09.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Andersson, Li kansanedustaja, valtiotieteiden kandidaatti, riksdagsledamot, politices kandidat
Vänsterförbundet Varsinais-Suomen vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Li!-tukiliike / Meidän aikamme ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 36 142,09 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 39 296,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 1 000,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 3 283,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 900,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 188,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 33 925,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 36 142,09 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 8 406,95 eur
- Radio 1 599,60 eur
- Television eur
- Datanät 3 060,95 eur
- Övriga media eur
- Utomhusreklam 2 000,00 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 3 316,51 eur
Planering av reklam 3 774,00 eur
Valsammankomster 5 864,15 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 4 280,91 eur
Övriga kostnader 3 839,02 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 39 296,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 1 000,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 3 283,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 900,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 188,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 33 925,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Kerkkoon Kansantaloyhdistys r.y. 65.139 6 000,00 eur
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf 146.800 3 000,00 eur
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 3 000,00 eur
Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL ry 0213635-8 3 000,00 eur
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... 0116647-5 1 450,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... 0116647-5 750,00 eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Rahoitusta palautettu yhteensä 3 153,91 euroa
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 9.9.2019