Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2019

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   12.06.2019
Redovisningen har redigerats,
redigeringsdatum  13.06.2019

A. Uppgifter om kandidaten

Puumala, Tuomo YTM
Centern i Finland Vaasan vaalipiiri
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Tulevaisuuden rakentajat ry.

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 48 787,43 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 48 830,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 2 700,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 0,00 eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 16 480,00 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 18 350,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 700,00 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 8 900,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 1 700,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt 0,00 eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 48 787,43 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 20 813,70 eur
- Radio 0,00 eur
- Television 6 498,59 eur
- Datanät 0,00 eur
- Övriga media 610,00 eur
- Utomhusreklam 6 102,42 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 2 518,14 eur
Planering av reklam 1 686,00 eur
Valsammankomster 3 649,60 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 3 138,00 eur
Övriga kostnader 3 770,98 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 48 830,00 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt 2 700,00 eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt 0,00 eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 16 480,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 18 350,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Kokkolan Halpa-Halli Oy 0955220-7 2 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Kokkolan Halpa-Halli Oy luovutti arpajaispalkintoja vaalikampanjan tavara-arpajaisiin 2000 euron arvosta.
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 700,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Tukiyhdistys myi seminaarilippuja Suomen Keskusta rp:n järjestämään varainkeruuseminaariin, joista tukiyhdistys sai 700 euron myyntiprovisiot.
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 8 900,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Keskustan Kokkolan kunnallisjärjestö ry 131.540 4 800,00 eur
Keskustan Kaustisen paikallisyhdistys ry 99.879 2 000,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 1 700,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt 0,00 eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Merkittävin osa yksityishenkilöiltä saadusta tuesta kerättiin järjestämällä valtakunnalliset tavara-arpajaiset. 5 euron hintaisia arpoja myytiin 2576 kappaletta. Arpajaisista kertyneet varat käytettiin täysimääräisesti eduskuntavaalikampanjan kuluihin.
Publicerat: 13.6.2019