Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Kommunalval 2017

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   08.05.2017

A. Uppgifter om kandidaten

Salenius, Marita maanviljelijä
Sannfinländarna Multia
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp:

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

Jag försäkrar att finansieringen av min valkampanj vid kommunalvalet har understigit  800 euro
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter eur
- Radio eur
- Television eur
- Datanät eur
- Övriga media eur
- Utomhusreklam eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker eur
Planering av reklam eur
Valsammankomster eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag eur
Övriga kostnader eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 800 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  800 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  800 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  800 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  800 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt eur
Innehåller inga bidrag om minst  800 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 800 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 800 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 800 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 800 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä 200 eur 2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä 200 eur 2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä 2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä 2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä 2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä 2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä 200 eur 2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä 2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä 2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä C. Vaalikampanjan kulujen erittely 1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) Vaalimainonta Sanoma-, ilmaisjakelu-, ja aikakauslehdet 200 eur Radio Televisio Tietoverkot Muut viestintävälineet Ulkomainonta Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta Mainonnan suunnittelu Vaalitilaisuudet Vastikkeellisen tuen hankintakulut Muut kulut E. Vapaaehtoinen erittely: Puolueen K-S piiri naisjärjestö maksanut ilmoituskulut lehdessä 2 kertaa
Publicerat: 8.5.2017