Val- och partifinansieringstillsyn

Förhandsredovisning av en kandidats valfinansiering - Presidentval 2018

A. Uppgifter om kandidaten

Haavisto, Pekka kansanedustaja, riksdagsledamot
Gröna förbundet r.p.
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Suomi Finland 2018 ry

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 234 024,86 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 234 024,86 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 59 174,15 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 25 000,00 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 96 850,71 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 30 000,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 23 000,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 234 024,86 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 35 110,00 eur
- Radio eur
- Television eur
- Datanät 47 512,00 eur
- Övriga media eur
- Utomhusreklam 7 500,00 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 3 277,00 eur
Planering av reklam 13 468,49 eur
Valsammankomster 17 376,40 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 3 372,10 eur
Övriga kostnader 106 408,87 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 234 024,86 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen: :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 59 174,15 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Antti Heikinheimo 1 500,00 eur
Riitta Nikula 2 000,00 eur
Sam Huber 5 000,00 eur
Kai-hsu Tai 2 500,00 eur
Roope Lehtinen 1 500,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnamn : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 25 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Hjärnbruket Ab Oy 1024134-2 25 000,00 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Kohdan a yrityksen tuesta 20 000 € on suoraa tukea ja 5 000 € muun tuen arvo.
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 96 850,71 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Vihreä Liitto rp 148.163 96 850,70 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Tukena tukiyhdistykselle.
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 30 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Helsingin Vihreät ry 149.407 5 000,00 eur
Vantaan Vihreät ry 140.089 5 000,00 eur
Espoon Vihreät ry 142.778 4 000,00 eur
Ylöjärven Vihreät ry 166.239 1 850,80 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Summa on arvio, joka pohjautuu puolueyhdistyksille tehtyyn kyselyyn. Yksityishenkilöiden ilmoitettiin tukeneen puolueyhdistysten kampanjointia arviolta 2 000 €:lla. Summa on arvioitu käytetyn kampanjan tueksi seuraavasti: sanomalehtimainonta 12 000, tietoverkkomainonta 2 000, vaalitilaisuudet 16 000, esitteet 2 000. Kohdassa a mainitut tuet ovat yhdistykset käyttäneet omaan mainontaan ja vaalitilaisuuksien järjestämiseen.
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 23 000,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland rs 1749439-3 20 000,00 eur
Föreningen Konstsamfundet rf 3 000,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Publicerat: 16.1.2018