Val- och partifinansieringstillsyn

Redovisning av en kandidats valfinansiering - Presidentval 2018

Redovisningen har mottagits,
ankomstdag   03.04.2018
Redovisningen har redigerats efter angiven tidsfrist,
redigeringsdatum  11.05.2018

A. Uppgifter om kandidaten

Haavisto, Pekka kansanedustaja, riksdagsledamot
Gröna förbundet r.p.
Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: Suomi Finland 2018 ry.

B. Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt 318 470,79 eur
2. Finansieringen av valkampanjen totalt 318 470,79 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 58 173,54 eur
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 30 127,20 eur
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 170 380,05 eur
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 30 800,00 eur
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 28 990,00 eur
2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt eur

C. Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) 318 470,79 eur
Valreklam
- Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter 12 463,28 eur
- Radio eur
- Television eur
- Datanät 52 024,60 eur
- Övriga media eur
- Utomhusreklam 5 996,64 eur
- Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker 12 381,36 eur
Planering av reklam 53 843,49 eur
Valsammankomster 24 221,51 eur
Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag 5 372,98 eur
Övriga kostnader 152 166,93 eur

D. Specifikation av finansieringen av och bidragen till valkampanjen

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 €
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) 318 470,79 eur
2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt eur
2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt eur
Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen :
Lånets namn : Återbetalningsplan/lånetid :
eur
eur
eur
eur
2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt 58 173,54 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av enskilda personer
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
Roope Lehtinen 1 500,00 eur
Riitta Nikula 2 000,00 eur
Sam Huber 5 000,00 eur
Kai-hsu Tai 2 500,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer :
Förnam : Efternamn : Hemkommun : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt 30 127,20 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av företag
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Hjärnbruket Ab Oy 1024134-2 26 000,00 eur
Antti Heikinheimo Oy 0840092-2 1 500,00 eur
Asianajotoimisto Kokko & Tiainen Oy 0858270-3 2 018,00 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag :
Företagets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Kohdan a Hjärnbruketin tuesta 20 000 € on suoraa tukea ja 6 000 € muun tuen arvo.
2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt 170 380,05 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partier
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Vihreä liitto r.p. 0771677-3 170 380,05 eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier :
Partiets namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt 30 800,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av partiföreningar
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Helsingin Vihreät ry, De Gröna i Helsingfors rf 0832062-3 5 000,00 eur
VANTAAN VIHREÄT R.Y. 1512069-7 5 000,00 eur
ESPOON VIHREÄT RY 1525338-5 4 000,00 eur
Ylöjärven vihreät ry 2323866-0 1 850,80 eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar :
Partiföreningens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
Summa on arvio, joka pohjautuu puolueyhdistyksille tehtyyn kyselyyn. Yksityishenkilöiden ilmoitettiin tukeneen puolueyhdistysten kampanjointia arviolta 2 000 €:lla. Summa on arvioitu käytetyn kampanjan tueksi seuraavasti: sanomalehtimainonta 12 000, tietoverkkomainonta 2 000, vaalitilaisuudet 16 000, esitteet 2 000. Kohdassa a mainitut tuet ovat yhdistykset käyttäneet omaan mainontaan ja vaalitilaisuuksien järjestämiseen."
2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt 28 990,00 eur
Innehåller inga bidrag om minst  1500 euro av andra givare
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr 1749439-3 20 000,00 eur
Föreningen Konstsamfundet r.f. 0200196-3 3 000,00 eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare :
Organisationens namn : FO-nummer : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :
2.8 Finansieringen innehåller förmedlat bidrag totalt eur
a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
b. Bidraget innehåller mot vederlag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare :
Givarens namn : FO-nummer (frivillig) : Bidragets belopp :
eur
eur
eur
c. Tilläggsuppgifter :

E. Frivillig specifikation

I valfinansieringslagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. Kandidaten kan lämna uppgifter om t.ex. sådant bidrag från utomstående, som partiorganisationer eller andra motsvarande viktiga parter har erhållit och riktat till kandidaten eller dennas stödgrupp.
Muista kuluista merkittävin on yhdistykseen palkatun henkilöstön kulut, jotka olivat 93 090,70 euroa ja puolueen vakituisen henkilökunnan presidentinvaaleihin kohdistetut palkkakulut, jotka olivat 27837,72 euroa Lisäksi on mm. matkakuluja ja hallinnollisia kuluja.
Publicerat: 11.5.2018