Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Tillåtna bidrag för en valkampanj

Tillåtna bidrag för en valkampanj

I lagen om kandidaters valfinansiering föreskrivs begränsningar på de bidrag som en kandidat eller dennes understödjare får ta emot. Lagen begränsar bland annat vilka bidragsgivare som godkänns och hur stort belopp som får mottas från en och samma bidragsgivare. Lagen förbjuder också bidrag från vissa givare.

Bidragsgivaren ska kunna identifieras

En kandidat, en kandidats stödgrupp och någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten får inte ta emot bidrag från givare som inte kan klarläggas. Bidrag som hänför sig till sedvanligt insamlingsarbete är dock tillåtna. Med sedvanligt insamlingsarbete avses exempelvis småskalig produktförsäljning eller penninginsamling.

För att bidraget ska anses härröra från sedvanligt insamlingsarbete ska beloppet på en enskild bidragsprestation väl underskrida de nedre gränsbeloppen för bidrag som ska redovisas separat. Eventuella enskilda donationer av betydande belopp till en penninginsamling ska alltså redovisas separat. Donationer från enskilda personer ska redovisas om bidragets värde är minst

 • 1 500 euro vid riksdagsval, välfärdsområdesval, Europaparlamentsval och presidentval
 • 800 euro vid kommunalval.

Maximibidrag från en och samma givare

Bidrag från en och samma givare får inte överskrida föreskrivna maximibelopp. Bidrag från en och samma givare inbegriper både direkt och indirekt bidrag.

En kandidat, en kandidats stödgrupp och någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten får inte från en och samma givare ta emot bidrag som överstiger

 • 3 000 euro vid kommunalval
 • 6 000 euro vid riksdagsval och vid välfärdsområdesval
 • 10 000 euro vid Europaparlamentsval.

Något motsvarande bidragstak har inte fastställts för presidentval.

Bidrag från partier eller partiföreningar kan dock vara större än detta, om det inte innehåller bidrag som förmedlas från någon annan givare och som överstiger det nämnda beloppet.

Bidrag från utlandet

En kandidat, en kandidats stödgrupp och någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten får ta emot utländska bidrag bara från enskilda personer och från sådana internationella sammanslutningar och stiftelser som företräder kandidatens ideologiska hållning.

Bidrag från staten, välfärdsområden, kommuner och andra offentligrättsliga organ

En kandidat, en kandidats stödgrupp och någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten får inte ta emot bidrag från staten, välfärdsområden, välfärdssammanslutningar, kommuner, samkommuner, statliga affärsverk, välfärdsområdenas affärsverk, kommunala affärsverk, offentligrättsliga föreningar, inrättningar eller stiftelser eller från bolag som staten, ett välfärdsområde eller en kommun har bestämmande inflytande i. Detta gäller dock inte sedvanlig gästfrihet, exempelvis kaffeservering.

Offentligrättsliga föreningar, inrättningar och stiftelser har genom lag eller förordning inrättats för ett särskilt syfte och har behörighet att utöva offentlig makt eller offentliga uppgifter som har fastställts i lagstiftningen.

Offentligrättsliga föreningar, inrättningar och stiftelser är bland annat

 • Finlands Bank och Folkpensionsanstalten
 • flottningsföreningar och väglag
 • skogsvårdsföreningar och skogscentraler
 • jaktvårdsföreningar och jaktvårdsdistrikt
 • Finlands viltcentral
 • fiskelag och fiskeområden
 • renbeteslag och Renbeteslagens förening
 • sametingen
 • handelskamrarna och Centralhandelskammaren
 • Trafikskyddet, Trafikförsäkringscentralen, trafikskadenämnden
 • Finlands Advokatförbund
 • Veikkaus Ab
 • evangelisk-lutherska kyrkan och Finlands ortodoxa kyrka samt församlingar
 • universitet och högskolor
 • studentkårer
 • Kommunernas garanticentral
 • Kommunernas pensionsförsäkring
 • Kommunala arbetsmarknadsverket
 • Finlands Röda Kors
 • Försvarsutbildning rf.

Publicerat: 4.2.2021  Uppdaterat: 26.8.2021