Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Presidentvalet 2024

Presidentvalet 2024 - information om valfinansiering för kandidater och medier

På denna webbsida finns instruktioner om hur redovisningen av valfinansieringen ska göras i presidentvalet 2024 samt om valets viktigaste datum. Dessutom anges mer information om Statens revisionsverks tillsynsuppgift och material om redovisningen av valfinansieringen. Längst ner på sidan finns kontaktuppgifter till rådgivningen samt för mediernas intervjuförfrågningar.

Kampanjtiden börjar 28.7.2023

I redovisningen av valfinansieringen anges kostnaderna och finansieringen för valkampanjen. Kostnaderna anges för kampanjtiden. Kampanjtiden för presidentvalet 2024 inleds 28.7.2023 och avslutas 11.2.2024. Ifall ett andra val förrättas är kampanjtiden 28.7.2023–25.2.2024.

De viktigaste datumen för presidentvalet 2024

28.7.2023 Kampanjtiden börjar sex månader före valet.

21.12.2023 Inlämningen av frivilliga förhandsredovisningar börjar. Förhandsredovisningen kan dock lämnas tidigast efter att kandidatförteckningen för presidentvalet skapats.

26.1.2024 Första valets sista dag för inlämning av frivilliga förhandsredovisningar.

28.1.2024 Första valets valdag.

30.1.2024 Valresultatet för det första valet bekräftas och inlämningen av redovisningar av valfinansieringen börjar.

2.4.2024 Första valets sista dag för inlämning av redovisningar av valfinansieringen i tid.

9.2.2024 Andra valets sista dag för inlämning av frivilliga förhandsredovisningar.

11.2.2024 Andra valets valdag.

14.2.2024 Valresultatet för det andra valet bekräftas och inlämningen av redovisningar av valfinansieringen börjar.

15.4.2024 Andra valets sista dag för inlämning av redovisningar av valfinansieringen i tid.

Ifall en kandidat som blivit utsatt blir vald i det första valet är kampanjtiden 28.7.2023–11.2.2024.

Ifall ett andra val förrättas i presidentvalet är kampanjtiden 28.7.2023–25.2.2024.

Frivillig förhandsredovisning av valfinansieringen

För det första valet ska förhandsredovisningen lämnas skriftligen till revisionsverket senast 26.1.2024 kl. 15. Om ett andra val förrättas, kan förhandsredovisningen för det första valet kompletteras före den andra valdagen. Om en förhandsredovisning inte har lämnats in före den första valdagen, kan den också lämnas in före den andra valdagen. I bägge fallen ska en förhandsredovisning av valfinansieringen lämnas in skriftligen senast 9.2.2024 kl. 15. Förhandsredovisningar som lämnas in efter tidsfristen publiceras och behandlas inte.

Förhandsredovisningen lämnas skriftligt. Vid behov får ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet, före valdagen lämna in en förhandsredovisning med en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen. Förhandsredovisningen kan dock lämnas tidigast efter att kandidatförteckningen för presidentvalet har gjorts. Statens revisionsverk publicerar förhandsredovisningarna omedelbart i sitt register på webbsidan www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Redovisning av valfinansieringen

Skyldiga att redovisa sin valfinansiering vid presidentvalet som hålls 28.1.2024 och vid ett eventuella andra val som hålls 11.2.2024 är ett parti som har ställt upp en kandidat och ett valombud för en valmansförening som ställt upp en kandidat eller en ersättare för valombudet. Bestämmelser om redovisningsskyldigheten finns i valfinansieringslagen. Den redovisningsskyldiga ska lämna en redovisning av valfinansieringen.

Ifall endast ett val förrättas ska redovisningen av valfinansieringen göras inom två månader efter kungörelsen om resultatet. Den skriftliga redovisningen av valfinansieringen ska med andra ord vara framme vid Statens revisionsverk senast 2.4.2024 kl. 15.

Ifall ett andra val förrättas görs redovisningen av valfinansieringen först efter det. Redovisningen av valfinansieringen ska göras inom två månader efter kungörelsen om resultatet av det andra valet. Den skriftliga redovisningen av valfinansieringen ska med andra ord vara framme vid Statens revisionsverk senast 15.4.2024 kl. 15. Därefter inlämnade redovisningar antecknas som försenat anlända.

För varje kandidat görs en redovisning av valfinansieringen.

E-tjänsten

Blankett: Redovisning av valfinansieringen, presidentvalet 2024 [pdf, 304 KB]

Anvisning till redovisning av valfinansiering och förhandsredovisning i presidentval 2024 [pdf, 930 KB]

Partierna och föreningarna lämnar in redovisningen i samband med bokslutet 2024

Partierna ska lämna in en specifikation över kostnaderna för och finansieringen av presidentvalskampanjen 2024 till revisionsverket inom tre månader från det att bokslutet för 2024 har fastställts.

Föreningar som avses i understödsbeslutet ska lämna in en specifikation av kostnaderna för och finansieringen av presidentvalskampanjen inom en månad från det att föreningens bokslut för år 2024 har fastställts.

Uppgifterna lämnas in först i samband med bokslutet för valåret.

För en redovisning av valfinansiering som saknas eller är bristfällig kan vite utdömas

Om en redovisningsskyldig trots uppmaning inte lämnar in någon redovisning eller om redovisningen är uppenbart oriktig eller bristfällig på väsentliga punkter, kan Statens revisionsverk vid vite förplikta den redovisningsskyldige att lämna in en redovisning eller rätta till felet eller bristen. Vitet döms ut av en särskild vitesnämnd.

Sök information om redovisningar av valfinansiering som lämnats in

I revisionsverkets webbtjänst finns olika rapporter över publicerade redovisningar av valfinansieringen. I tjänsten går det att till exempel ladda ner en rapport över vem som har lämnat in redovisningar och vem som ännu inte har gjort det. Det går också att ladda ner en rapport över redovisningar som lämnats in efter en viss dag samt om de största bidragsgivarna.

Rapporterna kan också laddas upp i CSV-format. Alla rapporter är uppdaterade.

Valfinansieringstillsynens rapporter

Resultattjänst och annan informationstjänst

Justitieministeriet, Statistikcentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller allmän valinformation och statistik över valresultaten.

• Allmän valinformation: Justitieministeriets valsidor

Resultat- och statistiktjänster:

Justitieministeriets resultattjänst

Statistikcentralens valstatistik

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas valstatistik

Statens revisionsverks tillsynsuppgifter

Statens revisionsverk har tagit emot redovisningar av valfinansiering från och med den 1 maj 2009. Revisionsverket publicerar redovisningarna och förhandsredovisningarna av valfinansiering samt redovisningarna från partierna och föreningarna som avses i understödsbeslutet i realtid i sin webbtjänst. Redovisningarna är öppet tillgängliga i webbtjänsten – vem som helst kan bläddra i redovisningarna och söka information om dem i olika rapporter.

Revisionsverkets uppgift fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering. Revisionsverket övervakar att redovisningsskyldigheten fullgörs. I detta syfte ska verket

  • utan dröjsmål offentliggöra samtliga redovisningar som inkommit
  • kontrollera om samtliga redovisningsskyldiga lämnat redovisning enligt lagen om kandidaters valfinansiering
  • sedan det granskat redovisningarna vid behov uppmana redovisningsskyldiga att göra en ny redovisning, komplettera sin redovisning eller visa att redovisningen är riktig och tillräcklig.

Rådgivning i valfinansieringsärenden

Frågor om valfinansieringen kan skickas till adressen [email protected].

Rådgivningstelefonen betjänar på numret 09 432 5898 vardagar kl. 10–14.

Mediernas intervjuförfrågningar och frågor

Tillsynschef, Jonna Carlson, tfn 050 574 0192

Ledande redovisningsrevisor, Pontus Londen, tfn 040 733 9758

[email protected]


Publicerat: 17.7.2023  Uppdaterat: 24.7.2023