Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisning av valfinansieringen

Redovisning av valfinansieringen

Redovisning av valfinansieringen ska lämnas av de kandidater som blivit invalda eller utsetts till ersättare enligt det fastställda valresultatet. De ska lämna in redovisning av valfinansieringen till statens revisionsverk inom två månader efter det att valresultatet har fastställts.

Redovisningsskyldiga behandlas närmare i punkten Redovisningsskyldiga.

 • Redovisningarna av valfinansieringen vid riksdagsvalet 2023 ska lämnas till revisionsverket senast 5.6.2023.

Redovisningen lämnas på en blankett som fastställts av statens revisionsverk. Redovisningen bör i första hand lämnas via e-tjänsten för val- och partifinansieringstillsynen.

E-tjänst för val- och partifinansieringstillsynen

Innehållet i redovisningen av valfinansiering

En redovisning av valfinansieringen ska innehålla följande:

 • omnämnande av vilket val det är fråga om
 • kandidatens namn, titel, yrke eller uppdrag
 • det parti som ställt upp honom eller henne eller omnämnande av att kandidaten har varit kandidat för en valmansförening
 • kandidatens valkrets, välfärdsområde eller den kommun som kandidaten varit uppställd i
 • de totala kostnaderna för valkampanjen samt specifikation av kostnaderna
 • den totala valfinansieringen samt specifikation av finansieringen
 • andra uppgifter om valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen som den redovisningsskyldiga anser nödvändiga.

Den redovisningsskyldiga svarar för redovisningens innehåll. Den redovisningsskyldiga ska på begäran genom kampanjkontoutdrag eller på något annat liknande sätt lämna uppgifter och dokumentation som kompletterar redovisningen och kan vara nödvändiga när det kontrolleras om redovisningen är riktig och tillräcklig.

Kampanjtid

Kampanjtiden vid val börjar sex månader före valdagen och upphör två veckor efter valdagen.

Riksdagsvalet 2023

 • kampanjtid 2.10.2022–16.4.2023
 • valdag 2.4.2023

Kandidats stödgrupp

Lagen innehåller ingen separat definition av en kandidats stödgrupp, men formuleringen "en kandidats stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten" omfattar alla de grupper av personer som arbetar för att genomföra valkampanjen. Det saknar betydelse i vilken form gruppen arbetar. En stödgrupp kan vara en registrerad eller en icke registrerad förening.

En stödgrupp eller annan motsvarande sammanslutning ska stödja endast kandidaten i fråga. En sammanslutning som stödjer flera kandidater är inte en sådan stödgrupp eller motsvarande sammanslutning som avses i lagen.

Med "kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten" avses inte registrerade föreningar inom partierna. En sammanslutning som har en officiell relation till ett parti är inte en sådan stödgrupp eller motsvarande sammanslutning som avses i lagen. Denna distinktion är nödvändig trots att till exempel ett partis lokalförening i praktiken kan fungera vid val på samma sätt som en enskild kandidats personliga stödgrupp. De facto har även en liten partiorganisation oftast fler syften än att stödja en enskild kandidat.

Bidrag från kandidatens företag eller maka/make

Ett företag som en kandidat äger kan understöda kandidatens valkampanj. Om kandidaten tar emot bidrag från eget företag anses det vara fråga om bidrag från detta företag och kandidaten ska redovisa det.

Aktiebolag är självständiga juridiska personer och kandidatens innehav av aktier i bolaget saknar betydelse med avseende på valfinansieringen.

Om kandidaten får en direkt penninggåva av makan/maken för att täcka kampanjkostnader ska gåvan redovisas som valfinansiering. Penninggåvan redovisas på blanketten under punkten bidrag från enskilda personer.

Namnet på den som betalat för reklam ska framgå av reklamen

Av sådan avgiftsbelagd reklam som ingår i valkampanjen eller är avsedd att stödja den ska framgå vem som betalar reklamen. En kandidat, en kandidats stödgrupp och någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten ska se till att det av betalarens namn framgår av reklamen.

Ifall betalaren är en enskild person får betalarens namn endast uppges med personens uttryckliga samtycke om värdet på reklamen som personen betalat för är

 • mindre än 800 euro vid kommunalval
 • mindre än 1 500 euro vid riksdagsval, välfärdsområdesval, Europaparlamentsval eller presidentval.

Gemensamma annonser

Med gemensamma annonser avses annonsering där

 • flera kandidater presenteras,
 • annonseringen riktar sig jämlikt till kandidaterna och
 • kandidaten inte har inflytande över annonseringen.

Gemensamma annonser omfattas i regel inte av kandidatens redovisningsskyldighet. Avgränsningen gäller all annonsering av partiet, även den lokala organisationen, där alla eller åtminstone flera kandidater är jämlikt delaktiga, till exempel utomhusreklam och tidningsannonser. Kandidatens deltagande i partiets gemensamma annonser ger inte väljarna ny information om kandidatens bindningar.

Det är inte alltid entydigt var gränsen går mellan kandidatens personliga kampanj och partiets kampanj när det gäller gemensamma annonser. Det är i princip möjligt att dela upp partiets och andra aktörers gemensamma annonser på alla kandidater, men det är ingen ändamålsenlig lösning. Kandidaten kan frivilligt uppge uppgifterna om gemensamma annonser i valfinansieringsredovisningen.

När man utreder om annonsen hör till kandidatens kampanj ska man bedöma om kandidaten haft inflytande över annonsen. Som en generalisering kan man konstatera att om kandidaten inte själv har kunnat påverka annonseringen, räknas den inte till kandidatens personliga kampanj och omfattas således inte av kandidatens redovisningsskyldighet.

Situationen är densamma när det gäller annonser som partiernas kvinno- och ungdomsorganisationer har betalt på alla medlemmars vägnar. Dessa ses inte som kandidatens personliga kampanj.

Om en kandidat däremot får stöd av sitt parti eller partiorganisation för sin personliga annonsering är det fråga om ett stöd som omfattas av redovisningsskyldigheten. Om kandidaten ändå deltar i kostnaderna för den gemensamma annonsen, till exempel genom att betala en kandidatavgift, får kandidaten redovisa avgiften som en kampanjkostnad. Samma principer ska också tillämpas på andra utomstående aktörers (t.ex. fackföreningars och andra frivilligorganisationers) gemensamma annonsering för flera kandidater.

Publicerat: 4.2.2021  Uppdaterat: 4.10.2022