Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisning av valfinansieringen / Kostnader för valkampanjen och redovisning av dem

Kostnader för valkampanjen och redovisning av dem

Som kostnader för valkampanjen anses samtliga kostnader som hänför sig till genomförandet av valkampanjen under kampanjtiden och anknyter till valet. Till kostnader under kampanjtiden räknas kostnader som uppkommit tidigast sex månader före och senast två veckor efter valdagen, oavsett när de betalas.

Kandidaten kan inte undgå att redovisa genom att förlägga betalningsdatumet utanför kampanjtiden.

Kostnader som kandidaten skulle ha haft oavsett valet betraktas inte som kampanjkostnader. Sådana kostnader är bland annat partiernas medlemsavgifter. Till valkampanjen räknas inte heller kontakter med väljarna utanför kampanjtiden, trots att syftet ofta är att främja återval.

Evenemang som ordnas under kampanjtiden anses däremot i princip ingå i valkampanjen.

Specifikation av kostnaderna för valkampanjen

Kostnaderna för valkampanjen redovisas specificerade enligt följande: valreklam, reklamplanering, valmöten, kostnader för förvärvande av bidrag mot vederlag samt övriga kostnader. Kostnaderna för valreklam specificeras vidare i reklam i tidningar, radio, tv, datanät och andra medier, utomhusreklam samt anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra tryckalster.

Redovisning av kostnader som betalts för en kandidats räkning

Kandidaten ska redovisa som bidrag till exempel värdet på en tidningsreklam som betalats för hens räkning om det enda syftet med reklamen är att stödja kandidatens kampanj och om hen har haft inflytande över kostnadens uppkomst. Då kan kandidaten också redovisa reklamens värde om kostnad för valkampanjen, så att bidraget motsvarar kostnaderna.

På samma sätt ska kandidaten redovisa alla andra kostnader som betalts för hens räkning i syfte att stödja kampanjen.

Publicerat: 4.2.2021