Val- och partifinansieringstillsyn

Framsida / Val­fi­nan­sie­ring / Redovisning av valfinansieringen / Finansiering av valkampanjen och redovisning av finansieringen

Finansiering av valkampanjen och redovisning av finansieringen

En kandidats valfinansiering kan bestå av

 • kandidatens egna medel eller lån som han eller hon har tagit upp
 • bidrag som kandidaten, kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten har fått
 • annat bidrag.

Uppgift om bidragsgivare

Bidragsgivarens namn ska anges i redovisningen av valfinansieringen om bidragets värde är minst
 • 1 500 euro vid riksdagsval, välfärdsområdesval, Europaparlamentsval och presidentval
 • 800 euro vid kommunalval.

Bidragsgivare kan vara enskilda personer, företag, partiet, partiföreningar eller andra givare.

Den redovisningsskyldiga ska uppge bidragsgivarens namn åtminstone om bidragsbeloppen överskrider de ovan nämnda gränserna enligt valfinansieringslagen.

Den redovisningsskyldiga kan även ta upp mindre bidragsbelopp i sin redovisning. Däremot får namnet på en enskild person inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om bidragets värde inte överskrider gränsvärdet för det aktuella valet. Det är tillåtet att uppge namnet på företag, partiet, partiföreningar eller andra givare även i samband med mindre bidragsbelopp.

Bidrag som inte har lämnats i pengar

Som bidrag räknas utöver bidrag som lämnats i pengar även andra bidrag vars värde går att mäta i pengar. En kandidat kan få betydande fördelar till exempel genom tjänster av olika slag.

Alla bidrag som kan mätas i pengar ska uppskattas och redovisas i pengar. Exempel på andra än penningbidrag är gratis annonsplats i tidningar eller gratistjänster som företag erbjuder inom sin bransch, som professionell webbplatsdesign eller produktion av kampanjmaterial, exempelvis affischer och broschyrer.

Sedvanliga mängdrabatter som tidningar och andra företag beviljar samt sedvanliga gratistjänster betraktas i regel inte som bidrag och behöver därför inte redovisas.

Om en person som stödjer kandidaten betalar för kandidatens räkning en annons eller någon annan kostnad som kandidaten faktureras för, ska kandidaten redovisa betalningen som bidrag om hen har haft inflytande över kostnadens uppkomst.

Specificering av finansieringen

Kampanjfinansieringen grupperas i redovisningen i

 1. kandidatens och stödgruppens egna medel
 2. lån som kandidaten och stödgruppen tagit upp
 3. bidrag från enskilda personer
 4. bidrag från företag
 5. bidrag från partiet
 6. bidrag från partiföreningar
 7. bidrag från andra givare.

Med avseende på valfinansieringen tolkas kandidaten och kandidatens stödgrupp som en helhet, och följaktligen utgör också de lån som kandidaten och stödgruppen upptagit för kampanjen en helhet.

Som bidrag från enskilda personer räknas bidrag från fysiska personer. Som bidrag från enskilda personer ska också redovisas bland annat donationer som enskilda personer lämnat på partiets insamlingsplattform.

Som bidrag från företag räknas bidrag som givits av företag. Vanliga bolagsformer bland företagsgivarna är aktiebolag (Ab), kommanditbolag (Kb), andelslag (Anl) och firma (Fma).

Som bidrag från partiet redovisas partiets direkta bidrag till kandidatens kampanj. Betydande enskilda donationer till kandidaten som lämnats via partiets insamlingsplattform ska däremot redovisas direkt under gruppen för den ursprungliga bidragsgivaren, och inte som bidrag som givits eller förmedlats av partiet.

Med partiförening avses en förening som hör till partiet eller partiets medlemsförening i enlighet med dess stadgar. Den vanligaste formen av partiföreningar är partiernas distrikt och lokalorganisationer.

Andra givare som avses i valfinansieringslagen omfattar alla sådana givare som inte hör till de ovan nämnda grupperna, såsom intresseorganisationer, fackförbund, förbund, stiftelser och föreningar (inte partiföreningar). Bidrag från dessa givare ska redovisas som bidrag från andra givare.

Förmedlat bidrag

Med förmedlat bidrag avses bidrag vars ursprungliga givare är någon annan än den som förmedlar bidraget till kandidaten. Kandidaten bör alltid försäkra sig om huruvida ett mottaget bidrag också innehåller förmedlat bidrag. Både den ursprungliga givaren och förmedlaren ska uppges i redovisningen av valfinansiering om värdet på det förmedlade bidraget överskrider gränsen för bidrag som ska redovisas separat.

Exempel på ett förmedlat bidrag och redovisning av det vid riksdagsval

Kandidaten ordnar ett valseminarium i samarbete med Seminarieanordnarna Ab. Seminariedeltagarna betalar deltagaravgiften till Seminarieanordnarna Ab som överför betalningarna vidare till kandidaten. Deltagaravgiften är 750 euro per deltagare, och till seminariet säljs sammanlagt åtta biljetter till sju företag. Seminarieanordnarna Ab överför till kandidaten 6 000 euro.

Eftersom det belopp som Seminarieanordnarna Ab överfört till kandidaten överskrider den i lagen föreskrivna gränsen, ska kandidaten lämna uppgifter om Seminarieanordnarna Ab och specificera bidragsbeloppet i redovisningens punkt 2.4 bidrag från företag.

En av deltagarna, företaget Bolagsgivare Ab, har köpt två biljetter till seminariet, för ett totalvärde om 1 500 euro. Även detta belopp överskrider den i lagen föreskrivna gränsen och därför ska uppgifter om Bolagsgivare Ab och bidragsbeloppet lämnas i redovisningen. Den ursprungliga källan av förmedlat bidrag ska specificeras i punkt 2.8 förmedlat bidrag i redovisningen.

Bidrag mot vederlag

Ett bidrag har getts mot vederlag när bidragsgivarenfår varor eller tjänster av kandidaten som vederlag för bidraget. Förvärvande av bidrag mot vederlag orsakar också oftast kostnader för kandidaten, exempelvis för försäljning eller insamlingsverksamhet.

Huvudregeln vid redovisning av valfinansiering är att uppgifterna om finansieringen (bidrag och kostnader) ska beräknas och redovisas som bruttobelopp. Detta innebär att den erhållna finansieringen ska uppges i sin helhet, utan avdrag för kostnader. Bruttobeloppen bidrar till bättre insyn.

Kostnader som härrör från förvärvande av bidrag mot vederlag redovisas till bruttobelopp som en del av valkampanjens totala kostnader under Kostnader för valkampanjen. Kostnader som uppkommit till följd av förvärvande av bidrag mot vederlag kan också specificeras.

Nettobelopp tillämpas endast vid bedömning av om ett bidrag ska redovisas separat. I fråga om bidrag mot vederlag ska bidragsgivaren och bidragsbeloppet uppges om nettovärdet på bidraget är minst 800 euro vid kommunalval eller 1 500 euro vid riksdagsval, välfärdsområdesval, Europaparlamentsval eller presidentval. Redovisningsskyldighet uppstår således, om skillnaden mellan det pris som givaren har betalat för varan eller tjänsten och den kostnad som kandidaten har åsamkats av att förvärva varan eller tjänsten är minst 800 euro vid kommunalval eller 1 500 euro vid riksdagsval, Europaparlamentsval eller presidentval.

Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om nettovärdet av det bidrag som personen gett är mindre än 800 euro vid kommunalval eller 1 500 euro vid riksdagsval, välfärdsområdesval, Europaparlamentsval eller presidentval. Att inhämta samtycket är alltid den redovisningsskyldigas uppgift.

Exempel på redovisning av bidrag mot vederlag vid kommunalval

En kandidat i kommunalval har för sin valfinansiering köpt ett konstverk och betalat konstnären 450 euro för verket. Kandidaten redovisar kostnaden till bruttobelopp som en del av de totala kampanjkostnaderna och specificerar kostnaden under punkt 1. Kostnader för förvärvande av bidrag mot vederlag i redovisningen.

Kandidaten säljer konstverket till Företag Oy Ab som en del av sin valkampanj. Företag Oy Ab betalar kandidaten 1 300 euro för konstverket och blir därmed en bidragsgivare i kandidatens valkampanj. Nettovärdet på bidraget från Företag Oy Ab är 850 euro (1 300 € – 450 €). Kandidaten har i detta fall erhållit ett enskilt bidrag vars nettovärde är 850 euro, vilket överskrider gränsen för redovisning av enskilda bidrag vid kommunalval. Bidraget ska därför redovisas separat. Kandidaten redovisar 1 300 euro under punkt 2.4 Bidrag från företag och dessutom separat under punkt 2.4b I bidraget ingår bidrag mot vederlag till ett nettobelopp på minst 800 euro att bidrag på 850 euro (netto) har givits av Företag Oy Ab.

I det fall att nettovärdet på bidraget hade varit mindre än 800 euro skulle kandidaten inte ha varit skyldig att redovisa bidraget separat (i punkt 2.4b).

Publicerat: 4.2.2021  Uppdaterat: 25.8.2021