Explore data sets

Presidential election 2018

File Updated
ehdokkaat_ennakkoilmoitukset.csv 23.1.2018 12:46
ennakkoilmoitukset_rahoitusrivit.csv 23.1.2018 12:46
ilmoitusvelvolliset_vaalirahoitusilmoitukset.csv 2.7.2018 15:28
vaalirahoitusilmoitukset_rahoitusrivit.csv 2.7.2018 15:28

Elections to the European Parliament 2019

File Updated
ehdokkaat_ennakkoilmoitukset.csv 28.6.2019 00:23
ennakkoilmoitukset_rahoitusrivit.csv 28.6.2019 00:23
ilmoitusvelvolliset_vaalirahoitusilmoitukset.csv 10.3.2020 11:54
vaalirahoitusilmoitukset_rahoitusrivit.csv 10.3.2020 11:54
ilmoitusvelvolliset_jälki-ilmoitukset.csv 11.2.2024 19:33

Municipal Elections 2021

File Updated
ehdokkaat_ennakkoilmoitukset.csv 13.9.2023 15:29
ennakkoilmoitukset_rahoitusrivit.csv 13.9.2023 15:29
ilmoitusvelvolliset_vaalirahoitusilmoitukset.csv 13.9.2023 15:29
vaalirahoitusilmoitukset_rahoitusrivit.csv 13.9.2023 15:29

County elections 2022

File Updated
ehdokkaat_ennakkoilmoitukset.csv 7.9.2022 15:16
ennakkoilmoitukset_rahoitusrivit.csv 7.9.2022 15:17
ilmoitusvelvolliset_vaalirahoitusilmoitukset.csv 17.4.2023 09:09
vaalirahoitusilmoitukset_rahoitusrivit.csv 17.4.2023 09:11
ilmoitusvelvolliset_jälki-ilmoitukset.csv 13.2.2024 20:33

Parliamentary elections 2023

File Updated
ehdokkaat_ennakkoilmoitukset.csv 5.5.2023 19:30
ennakkoilmoitukset_rahoitusrivit.csv 5.5.2023 19:30
ilmoitusvelvolliset_vaalirahoitusilmoitukset.csv 19.10.2023 10:45
vaalirahoitusilmoitukset_rahoitusrivit.csv 19.10.2023 10:45
ilmoitusvelvolliset_jälki-ilmoitukset.csv 16.4.2024 13:09

Elections to the European Parliament 2024

File Updated
ehdokkaat_ennakkoilmoitukset.csv
ennakkoilmoitukset_rahoitusrivit.csv
ilmoitusvelvolliset_vaalirahoitusilmoitukset.csv
vaalirahoitusilmoitukset_rahoitusrivit.csv

Presidential Election 2024

File Updated
ehdokkaat_ennakkoilmoitukset.csv 8.2.2024 08:07
ennakkoilmoitukset_rahoitusrivit.csv 8.2.2024 08:07
ilmoitusvelvolliset_vaalirahoitusilmoitukset.csv 7.5.2024 14:25
vaalirahoitusilmoitukset_rahoitusrivit.csv 7.5.2024 14:25